Organisation och styrdokument

ABF Stockholm är en idéburen organisation med folkbildning i olika former som ändamål. Vi ses som en lysande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet. 

ABF Stockholm är en egen juridisk enhet, med ansvar för vår verksamhet inom folkbildning och vuxenutbildning. Vi har tre dotterbolag, AB ABF-Huset Stockholm och ELVIRA Kunskapsutveckling AB samt Cirkeln Servering AB.

Våra verksamhetsgrenar har olika finanisering, olika förutsättningar och olika offentlig styrning.  Kärnan i alla verksamhetsgrenar är det respektfulla och lärande mötet mellan olika människor.

Organisationens struktur

ABF Stockholm konstituerades den 21 januari 1916 av stiftarna LO, KF och Socialdemokraterna i Stockholm. 100 år senare fortsätter antalet medlemsorganisationer att öka och stiftarna vidhåller sin starka koppling till ABF Stockholm. Dels i operativ verksamhet, dels i ägande och strategisk styrning. Antalet medlemsorganisationer 2015 var 65 stycken.

Så arbetar ABF Stockholm

För att förtydliga ansvar och roller inom ABF Stockholm använder vi den så kallade linje-stabsmodellen.  Staben styr och ansvarar för gemensam service och struktur. För en modell över hur vi arbetar, se bilden till höger.

  • Styrelsen består av elva ledamöter och fem suppleanter och utses vid årsmötet. Styrelsen utser studieombudsmannen, ABF Stockholms högsta chef.
  • Studieombudsmannen utser en operativt ansvarig ledningsgrupp som representerar organisationens ändamålsverksamheter och stödjande stabsfunktion
  • Linjen, verksamhetsgrenarna, styr och ansvarar för varje ändamålsverksamhet.
  • Stödjande stabens avdelningar ekonomi-, HR, kommunikation, IT och fastighet
  • 850 avlönade medarbetare under 2015, varav 157 medelanställda på koncernnivå
  • Ideella krafter – en oumbärlig grupp om cirka 1700 personer per år

Styrdokument

Vad gjorde vi förra året?
 PDF: 1,32 MB ABF Stockholm årsredovisning 2015 

 PDF: 3,33 MB ABF Stockholms årsredovisning 2014 »

 PDF: 1,17 MB ABF Stockholms verksamhetsberättelse 2013 »

Hur fungerar ABF Stockholm?
 PDF: 78,38 KB ABF Stockholms stadgar »

 PDF: 187,19 KB Styrelsens arbetsordning med årsplan »

Vilka sitter i ABF Stockholms styrelse?
 PDF: 514,76 KB ABF Stockholms styrelse 2016 »

Vilken roll har vår studieombudsman?
 PDF: 1,35 MB Instruktioner för studieombudsman »

Hur styrs våra dotterbolag?
 PDF: 1,44 MB Styrdokument med direktiv m.m. för dotterbolagen »

Policy

Vem samarbetar vi med?
Läs vår policy för uthyrning och arrangemang

Hur arbetar vi mot oegentligheter?
 PDF: 86,78 KB Policy mot oegentligheter, för meddelarskydd inklusive s k visselblåsarfunktion »