Arbetsmarknadsutbildning till kontakttolk

ABF Stockholm utbildar tolkar i flera olika språk. Kontakttolkar tolkar i huvudsak vid myndighetskontakter mellan personer som inte behärskar det svenska språket och representanter för myndigheter. Tolkningen kan till exempel utföras på sjukhus, socialkontor och arbetsförmedlingar.

För att vara aktuell för utbildningen ska man vara arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.
Handläggaren gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning inför varje beslut.

Utbildningens upplägg

Vilka språk som är prioriterade bestäms i samråd med arbetsförmedlingen inför varje kursstart.
Deltagaren anmäls till informationsmöte och testtillfälle. Anvisning sker efter att
den sökande har blivit godkänd på det skriftliga och muntliga testet.

Antagningstest

Innan utbildningen startar ska den sökande göra ett antagningstest i svenska, tolkspråket och samhällskunskap.
Den sökande bör ha mycket goda kunskaper i svenska motsvarande svenska B/2.
Den sökande ska även ha goda kunskaper i tolkspråket både muntligt och skriftligt.

Del 1 Förberedande utbildning  id 107381

Kurslängd: 4 veckor.
Innehåll
• Praktiska samtalsövningar hämtade från olika situationer där kontakttolkning förekommer
• Teoretiska övningar i svenska
• Information om arbetsmarknadsutbildningen och vad det innebär att vara professionell tolk
• Information om hur auktorisation fungerar och Kammarkollegiets roll
• Studiebesök hos olika myndigheter.
• Praktiska övningar och repetition i svenska språket

Efter den förberedande utbildningsdelen bedömer ABF Stockholm och Arbetsförmedlingen
om personen ska antas till arbetsmarknadsutbildningen.

Del 2 Arbetsmarknadsutbildning  id 107380

Utbildningen är på 25 veckor inklusive cirka 2 veckor arbetsplatsförlagt lärande.
Innehåll
• Introduktionskurs
• Social- och arbetsmarknadstolkning
• Sjukvårdstolkning
• Juridik för tolkar
• Asyl- och migrationstolkning
• Språkfärdighet – svenska i tolkning
• Tolketik och tolkningsteknik
• Arbetsmarknadskunskap
• Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen följer Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsplan för grundutbildning till kontakttolk.

Ansökan / Anmälan

Anmälan till antagningstestet och informationsmötet gör din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Informationsmöte till de anmälda äger rum måndag den 23 januari kl 10,00 i ABF-Huset.

Information till handläggare på arbetsförmedlingen

FUB id nr 107381 AUB id nr 107380

I ert veckobrev finns länk för anmälan till informationsmöte och test.
Namn, födelseår, tolkspråk, samt namn och mail till handläggare lämnas som uppgifter.

Efter att sökande har blivit godkänd på proven anvisar handläggare till aktuell kurs som finns angivet i webbstödet.