Validering

 Validering – Stängd

Anmälningar inkomna efter den 20 december kommer ej att registreras.
Platserna för validering är fyllda.

 

Under valideringsomgången 2017 är antalet platser begränsat till 20 validander.
Platserna tillsätts genom att de först inkomna fullständiga ansökningarna registreras.
Du kommer att få en bekräftelse så snart din anmälan är registrerad om du kommit med i denna valideringsomgång. Anmälningar som inte är kompletta vid anmälningstillfället kommer inte att registreras.
När platserna är tillsatta tas anmälningshandlingarna bort från hemsidan. Observera att du inte är med i valideringsprocessen förrän ABF Stockholm har bekräftat att din anmälan är komplett och registrerad.

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar. Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttok. Syftet med validering är att synliggöra din kompetens förvärvad genom erfarenhet och att i samband med ett kartläggningssamtal avgöra vilka delar av den sammanhållna grundutbildningen du kan tillgodoräkna dig samt om du behöver komplettera genom prov eller delkurser. Valideringsprocessen kan pågå från tre till tolv månader.

Vem är aktuell för validering?

Du ska vara aktiv tolk och ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna några utbildningar/kurser. Har du gått den sammanhållna grundutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan ska du komplettera de delkurser du saknar på en grundutbildning.

Efter anmälan kommer du, om ABF Stockholm bedömer att du kvalificerar för validering, få en tid för kartläggningssamtal.

Valideringsprocessen

 • Den kompletta anmälan registreras. Har du skickat in din anmälan om validering hos annan utbildningsanordnare kommer ABF Stockholm inte att behandla din anmälan.
 • Innan kartläggningssamtalet kan du bli uppringd av valideringsutföraren för ett inledande samtal. Därefter kan valideringsutföraren meddela dig att du inte är aktuell i valideringsprocessen eller skicka kallelse till kartläggningssamtal.
 • Kartläggningssamtalet genomförs av en bedömare som har bred erfarenhet av tolkyrket och validering.
 • Samlad bedömning av dina kompetenser görs och du meddelas resultatet genom ett kartläggningsutlåtande och individuell studieplan.

När dina kunskaper har kartlagts och bedömts kan resultatet bli följande:

 • Du behöver komplettera delar av grundutbildningen.
 • Du behöver genomgå olika skriftliga och muntliga prov.
 • Du behöver gå hela grundutbildningen.
 • Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper anses motsvara grundutbildningens examensmål.
 • Du får ett kompetensbevis på de delar av grundutbildningen som du kan tillgodoräkna dig.

Validering eller grundutbildning

Bedömer ABF Stockholm att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare samt 500 kr för vägledningssamtalet. Här finner du information om Grundutbildning till kontakttolk 1 år

Kostnader

Totala kostnaden för sökande är 500 kr och betalas innan man kommer på kartläggningssamtal.

 För att anmälan ska vara fullständig var vänlig skicka in följande dokument:

 • Anmälan om validering/ Kompetenskartläggning
 • Självskattningsverktyg för tolkkompetens
 • Fallstudie: Uppgift i etik och tolkningsteknik
 • Arbetsgivarintyg från tolkförmedlingar med antal genomförda tolkuppdrag. Intyg som styrker utbildningsbakgrund.

Den fullständiga anmälan skickas till ABF Stockholm Tolkvalidering, Box 1305 111 83 Stockholm.

 

Har du frågor var god mejla för kontakt med ansvarig för valideringen. Vill du bli uppringd? Mejla ditt telefonnummer så blir du kontaktad.

valideringtolk.stockholm@abf.se