Kurs Distans,Politik och samhälle

Nyhet! Bodies of Care (distans)

Vi är alla omsorgsarbetare. Vi tar alla emot omsorg och ger omsorg, oavsett om vi är betalda, obetalda eller underbetalda. Dessa erfarenheter är värdefulla, och denna studiecirkel försöker lyssna och lära av våra kollektiva och enskilda upplevelser samt belyser andra tänkare och konstnärers arbete.

English description below

Studiecirkeln utforskar de sociala, kulturella och politiska dimensionerna av de nyliberala arbetsförhållanden som industrialiserat vården och som begränsar, vittrar sönder och generaliserar omsorg och vård. Cirkeln tittar bl a på hur hemtjänsten är organiserad och hur det påverkar personalen och dem som får vård. Cirkeln sätter även detta i ett större samhällsperspektiv och ställer frågor kring vilka kroppar, arbeten, beteenden, färdigheter, uttryck och hem som är värdesatta till förmån för andra som blir exkluderade. Den pågående pandemin exponerar bara ytterligare befintliga exkluderingar och strukturellt våld av redan prekära levnadsvillkor betingade av t ex kön, etnicitet, klass och funktionshinder.

Studiecirkeln bygger på varje deltagares erfarenhet och kunskap som vi ser som värdefull och viktig. Vi tittar också på andra exempel från författare och konstnärer. Bodies of Care Study Circle äger rum på svenska och delvis engelska. Ingen förkunskap krävs. Kursmaterial kommer att tillhandahållas.

Studiecirkeln görs i samarbete med MDT.

Studiecirkeln sker i samband med MDTs projekt ”Hållning”, en praktikledd och kollektiv lärandeplattform som arrangeras av dans- och koreografiscenen MDT tillsammans med internationella och lokala konstnärer, tänkare och partners under våren 2021. Läs mer: www.mdtsthlm.se

Distans
Det här är en distanskurs som genomförs via en digital plattform på kursens fasta tider. Du behöver en dator uppkopplad mot internet för att kunna delta. Datorn behöver ha kamera och mikrofon, alternativt att du ansluter ett headset till datorn. Du kommer att få information innan kursstarten med instruktioner om hur du gör för att ansluta till kursen.

Ledare

Gunilla Lundahl är författare och kritiker inom områdena arkitektur, design och konst. Hon är medgrundare till kvinnokollektivet BIG (Bo i gemenskap) som sedan 1970-talet har forskat på samboende. Lundahl har publicerat en mängd olika böcker; Leken och allvaret (2017) som ägnar sig åt designerna Ulla och John Kandell, Karaktär och känsla (2001) som diskuterar ett sekel av svenskt hantverk. Lundahl bor och arbetar i Stockholm.

Jenny Richards forskning kring kollektivitet fokuserar på frågor gällande arbete, hälsa och kroppen. Hon är doktorand på KTD-programmet, Konstfack, KTH. Hon var tidigare en av cheferna för Konsthall C, där hon tillsammans med Anna Ahlstrand och Jens Strandberg utvecklade utställningsprogrammet Home Works. Med Sophie Hope initierade de 2012 Manual Labors, ett praktikbaserat forskningsprojekt som undersökte det fysiska och emotionella förhållandet till jobbet. www.manuallabours.co.uk

Jenny Richards och Gunilla Lundahls samarbete utforskar arbetsförhållandena kring hemtjänst i Stockholm.

Bra att veta
•För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00.
•Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart.
•Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma.
•Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt HÄR.

Utöver den standardrabatt ABF Stockholm erbjuder, så erbjuder MDT fem st gratisplatser om du är arbetslös eller på annat sätt har svårt att betala anmälningsavgiften, skicka en e-post till Anna Efraimsson på MDT anna@mdtsthlm.se märkt med ABF. De fem första till kvarn får möjlighet att gå på cirkeln gratis.

Bodies of Care

We are all care workers. We are all caretakers, we are all caregivers, whether paid, unpaid or underpaid. These experiences are valuable, and this study circle seeks to listen and learn from our collective and distinct experiences in connection with other thinkers and artists work. 

The study circle explores the social, cultural and political dimensions of neoliberal working conditions through the industrialisation of care work that limits, atomises and generalises what we understand by care. Looking at how home care is organised and the effects of home care on both the home care worker and those that receive care, serves to focus attention on the logics of contemporary society, asking what types of bodies, work, behavior, skills, expressions and homes are valued and promoted at the expense and exclusion of others. The current pandemic only further exposes existing exclusions, structural violence and the deepened conditions of precarity intersected by gender, race, class and disability, that care and care work continue to operate under.

The study circle draws on each participants’ experience and knowledge that we see as valuable and important to visibilise through the help of other writers and artists. No prior knowledge is required at all. Course material will be provided. The study circle is held in Swedish but is open to those who are in the process of learning Swedish. The material we will discuss in the study circle will include some texts in Swedish and some in English. Gunilla and Jenny will offer translation support for those that need it.

The study circle is arranged in collaboration with MDT.

The study circle takes place in the context of ”Hållning”, a practice-led and collective learning platform set up by the dance and choreography venue MDT together with an internationaland local group of artists, thinkers and partners during spring 2021. Read more: www.mdtsthlm.se

Online study circle
This is an online study circle that is conducted on a digital platform at the fixed times. You need a computer connected to the internet to participate. The computer needs a camera and microphone, or you can connect a headset to the computer. You will receive information before the start of the study circle with instructions on how to join the digital platform.

Leaders

Gunilla Lundahl is a writer and critic in the areas of architecture, design and art. She is co-initiator of the women’s collective BIG (Bo i gemenskap) that since the 1970s has been researching co-housing processes. Lundahl has published a variety of books; Leken och allvaret (2017) (Playful and seriousness) attends to the designers Ulla and John Kandell practices, Karaktär och känsla (2001) (Character and sensitivity) discusses a century of Swedish home craft. Lundahl lives and works in Stockholm.

Jenny Richards’ collaborative research focuses on questions concerning labour, health and the body. She is a PhD candidate on the KTD programme, Konstfack, KTH. She was previously co-director of Konsthall C where with Anna Ahlstrand and Jens Strandberg they developed the exhibition programme Home Works. In 2012 with Sophie Hope, they initiated Manual Labours, a practice-based research project investigating the physical and emotional relationship to work.www.manuallabours.co.uk

Jenny Richards and Gunilla Lundahl’s collaboration explores the working conditions surrounding home care work in Stockholm.

Good to know
• To be able to register here on the website, you must enter an email address. If you do not have it, you are welcome to register by phone 08-453 41 00.
• You will receive the invitation approximately ten days before the start of the course.
• Pensioners have a 10 percent discount on circles. Unemployed and long-term sick leavers full-time have a 50 percent discount on circles during the day (weekdays before 4.30 pm) and 30 percent in the evening (at 4.30 pm and later) and weekends.

Read more about how it works to take a course with us, as well as about conditions and right of withdrawal HERE.

In addition to the standard discount ABF Stockholm offers, MDT offers five free spots if you are unemployed or otherwise have difficulty paying the registration fee, send an e-mail to Anna Efraimsson at MDT anna@mdtsthlm.se marked with ABF. The first five get the opportunity to join the study circle for free.

Pris
450:- Ordinarie pris

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Anmäl Dig
Startdatum 29/4
Veckodagar Torsdag
Tidpunkt 18:00 - 20:30
Antal tillfällen 5
Huvudledare Jenny Richards & Gunilla Lundahl
Arrangemangsnummer 481589
Plats Distans på nätet
Pris 450:- (Ord. pris)
Translate this page