Frågor?

Har du frågor om ABF Stockholms tolkutbildningar? Kontakta oss på tolk.stockholm@abf.se. Telefontid Mån-tors kl. 09.30-11.30 08-453 41 30

ABF Stockholms Kontakttolkutbildningar utjämnar utbildningsklyftor, skapar möjligheter på arbetsmarknaden och utvecklar vårt mångkulturella samhälle. 

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet. För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Ettårig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk – distans – start september 2019

Förkunskapstesten ägde rum under vecka 21.

För sen anmälan, kontakta utbildningsanordnare.   Vi tar från och med 3 maj endast emot ansökningar i språken Arabiska • persiska • Polska • Ryska • turkiska Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheteten för yrkeshögskolan. Vad gör en kontakttolk? Myndigheten för yrkeshögskolan har utgivit en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här! Grundutbildning till kontakttolk – distans – start september 2019 Utbildningen kommer att pågå från september 2019 till juni 2020. Den största delen av studierna sker på distans. Observera att det ingår obligatoriska närträffar. Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sju delkurser. Antagning Sista ansökningsdatum var 30 april 2019. För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess. Vi tar emot kompletta ansökningar i arabiska, persiska, polska, ryska och turkiska. Förkunskapstesten äger rum under vecka 21. OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt. Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan. Antagningsprocess Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt och muntligt förkunskapstest a. Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest. b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas. c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte. Förkunskapstesten datum Skriftligt: 22 maj Muntligt: 24 maj beroende på språk Start September 2019. Förkunskaper Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årigt, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2/ SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket.Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstestUnder de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

Grundutbildningens upplägg

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Kostnader Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs. Ansökan Skriv ut och fyll i blanketten alternativt fyll i den digitala ansökan. Digital ansökan:  För sen anmälan, kontakta utbildningsanordnare. Blankett: För sen anmälan, kontakta utbildningsanordnare. Ofullständig ansökan bearbetas ej. Sista ansökningsdag 2019-04-30. Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs. Frågor? På www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar. Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.

Introduktion till tolkyrket

Introduktion till tolkyrket En grundkurs i tolkning som bland annat innehåller tolketik och tolkningsteknik. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om tolkyrket. Denna kurs är obligatorisk om du vill läsa våra fristående kurser och du måste ha minst 80 procents närvaro för att få intyg. Denna kurs ingår INTE i den Sammanhållna Grundutbildning till kontakttolk. Kursen är på 28 studietimmar och kostar 1850 kr. Start Mars – 2019 Obligatoriskt antagningstest Innan du kan börja ”Introduktion till tolkyrket” hos oss behöver du göra ett antagningstest. Testet består av olika delar bla. läsförståelse och lucktest. Du måste behärska både tolkspråket och svenska i tal och skrift. Testet kostar 150 kr och betalas vid anmälan. Datum 16 februari Tid 11.00-12.30 Plats ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm Anmälan: https://www.abf.se/arrangemang/stockholms-lan/stockholm/sprak/antagningstest-till-introduktion-till-tolkyrket/ Efter att ha gått kursen Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående kurser.

Fristående tolkkurser

Efter att ha fått intyg på Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående cirklar och kurser. På dessa cirklar och kurser förkovrar vi oss i de olika ämnesområden man kommer i kontakt med som tolk. Vi arbetar med studiematerial som riktar sig till kontakttolkar. Ingen språkhandledning ingår i kurserna, deltagaren arbetar självständigt med terminologin och rollspelsövningar görs i grupp. Vid minst 80% närvaro så erhåller man ett intyg. ABF Stockholm har tre kurser som täcker fyra tolkområden. Dessa kurser ingår INTE i den Sammanhållna Grundutbildning till kontakttolk.

Att tolka inom hälso- och sjukvård

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: 2 april 2019 Följande datum:  4, 9, 11, 16, 23, 25 april   2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 maj Tid:  18.00-21.15

Studiematerial: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma Utbildning. Finns bl.a. att beställa på Adlibris och Bokus.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs.

Att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: hösten 2019 Dag och tid:

Studiematerial: Samhällskunskap för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs.  

Att tolka inom rättsväsendet och migrationsärenden

Avgift 3380 kr. 100 studietimmar, 80 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Ny start är planerad till  2019.

Studiematerial: Nya, Juridik för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se Migration för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket och gärna att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden eller motsvarande kurs.  

Anmäl dig här

Preparand- och fördjupningskurser för verksamma tolkar

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov september 2019 – fullt vi tar emot anmälan till reservplats!

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2019. I mån av plats kan även andra deltagare antas.

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar.

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar. Språkhandledning ingår med minst 10 studietimmar om språkhandledare finns att tillgå.

Kursavgift 600 kr.

Planerade undervisningsdatum realia

13, 15, 20, 22, 27 maj 3, 10, 12, 17, 19, 26 juni kl. 17.45-21.00 29 och 30 juni kl. 09.00-16.00

Datum för språkhandledning och tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik meddelas när kursen startar.

Undervisande lärare Peter Wiesler – realia

Anmälan – fullt vi tar emot anmälan till reservplats

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret , samt bifoga intyg och kvitto från anmälan till auktorisationsprovet, anmälningsperiod hos Kammarkollegiet är 1-30 april 2019.

Anmälan till preparandkurs

Vill du senare komplettera din anmälan med intyg och kvitto på anmälan till auktorisationsprovet går det bra att posta det till: ABF Stockholm Box 1305 111 83 Stockholm Märk kuvertet med  ”Tolkutbildning Preparand”. Läs mer om auktorisationsproven på Kammarkollegiets hemsida.

Kompetenshöjande kurser för verksamma tolkar

Domstolstolkning

Kursen riktar sig till verksamma tolkar som vill fördjupa sina kunskaper inom rättsväsendet och öka sin kompetens att tolka inom området. Innehåller: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning. Lärare: Peter Wiesler Antal studietimmar: 40 studietimmar realia och upp till 10 studietimmar språkhandledning Pris: 600 kr Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41 Tid: Undervisningsdagar: Hösten 2019 Tid och datum för språkhandledning meddelas efter kursstart.

Validering – Anmälan stängd

Valideringsomgången har öppnat och ABF Stockholm kan erbjuda 35 platser för validering under 2018/2019. Då antalet anmälningar kommer överstiga antalet platser vill vi uppmärksamma sökande på reglerna kring hanteringen av anmälan.

Platserna tillsätts genom att de först inkomna, fullständiga, anmälningarna registreras. Du kommer att få en bekräftelse så snart din anmälan är registrerad om du kommit med i denna valideringsomgång. Anmälningar som inte är kompletta vid anmälningstillfället kommer inte att registreras.

Överstiger antalet anmälningar antal platser som beviljats ABF Stockholm för 2018 och 2019 kommer anmälningarna att skickas vidare till andra utbildningsanordnare. Du kan då avgöra om du vill tacka ja eller nej till plats hos annan anordnare.

ABF Stockholm meddelar genom hemsidan när platserna är tillsatta samt genom mejl till sökande som inte kommit med i valideringsomgången 2018/2019.

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar. Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttolk. Syftet med validering är att synliggöra din kompetens förvärvad genom erfarenhet och att i samband med ett kartläggningssamtal avgöra vilka delar av den sammanhållna grundutbildningen du kan tillgodoräkna dig samt om du behöver komplettera genom prov eller delkurser. Valideringsprocessen kan pågå mellan 3 -12 månader.

Vem är aktuell för validering?

Du ska vara aktiv tolk och ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna någon tolkutbildning eller tolkkurser. Efter anmälan kommer du, om ABF Stockholm bedömer att du kvalificerar för validering, få en tid för kartläggningssamtal.

Valideringsprocessen

 • Den kompletta anmälan registreras. Har du skickat in din anmälan för validering till annan utbildningsanordnare kommer ABF Stockholm inte att behandla din anmälan.
 • Innan kartläggningssamtalet kan du bli uppringd av valideringsutföraren för ett inledande samtal. Därefter kan valideringsutföraren meddela dig att du inte är aktuell i valideringsprocessen eller skicka kallelse till kartläggningssamtal.
 • Kartläggningssamtalet genomförs av en bedömare som har bred erfarenhet av tolkyrket, sammanhållen grundutbildning till kontakttolk och validering.
 • Samlad bedömning av dina kompetenser, erfarenheter och utbildningar görs och du meddelas resultatet genom ett kartläggningsutlåtande och individuell studieplan några veckor efter kartläggningssamtalet.
 • ABF Stockholm dokumenterar kartläggningssamtalet och arkiverar alla inkomna handlingar som bedöms vara av värde i valideringen.

När dina kunskaper har kartlagts och bedömts kan resultatet bli följande:

 • Du behöver komplettera delar av grundutbildningen.
 • Du behöver genomgå olika skriftliga och muntliga prov.
 • Du behöver gå hela grundutbildningen.
 • Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper anses motsvara grundutbildningens examensmål.
 • Du får ett kompetensbevis på de delar av grundutbildningen som du kan tillgodoräkna dig.

Validering eller grundutbildning

Bedömer ABF Stockholm att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare.

Kostnader Totala kostnaden för sökande är 500 kr och betalas innan man kommer på kartläggningssamtal. Faktura skickas efter registrering av anmälan och när tid för kartläggningssamtal bokats. För att anmälan ska vara fullständig var vänlig skicka in följande dokument:

 • Anmälan om validering
 • Kompetenskartläggning
 • Självskattningsverktyg för tolkkompetens
 • Fallstudie: Uppgift i etik och tolkningsteknik
 • Arbetsgivarintyg från tolkförmedlingar med antal genomförda tolkuppdrag. Observera att det ska framgå hur många tolkuppdrag du genomfört i det tolkspråk du anmält för validering
 • Intyg och betyg på genomförda utbildningar och kurser.

Anmälan – Stängd

Den fullständiga anmälan skickas till ABF Stockholm, Anmälan validering , Box 1305, 111 83 Stockholm. OBS vi tar ej emot digitala filer.

Vill du lämna anmälan personligen går det att göra på informationen i ABF-huset. Vi har ingen möjlighet att ta emot oanmälda besök men vi svarar gärna på frågor genom mejl och telefon.

Har du frågor var god mejla för kontakt med ansvarig för valideringen. Vill du bli uppringd? Mejla ditt telefonnummer så blir du kontaktad. valideringtolk.stockholm@abf.se