Hantering av personuppgifter

Som deltagare eller elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. För mer detaljerad hantering av personuppgifter inom olika verksamheter och olika system gäller enhets- och systemspecifika riktlinjer.

Lag och integritet

ABF Stockholm bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Stockholm och hanterar därför olika typer av personuppgifter inom ramen för våra verksamheter. En personuppgift kan enklast beskrivas som en uppgift (information, data) som kan härledas till en enskild person. Att samla in, hantera och lagra personuppgifter är en förutsättning för att kunna utföra olika uppdrag inom olika verksamheter. Bedömningen av vilka personuppgifter som behövs, skall användas eller som bör sparas sker alltid med hänsyn till lagstiftning och andra integritetsaspekter. Du kan vara trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt av ABF Stockholm.

ABF Stockholms grundprinciper är enkla. Vi samlar bara in så mycket personuppgifter vi behöver för ett specifikt syfte och skyddar dem med hög säkerhet och säkra avtal samt sparar dem bara så länge det är nödvändigt. Därefter avidentifieras eller raderas uppgifterna. Vi respekterar din personliga integritet och behåller aldrig personuppgifter i onödan.

Verksamhetens syfte avgör

När vi avgör vilka uppgifter som vi ska hantera utgår vi alltid från verksamhetens syfte. Beroende på vilket syfte verksamheten har så baseras hanteringen på olika rättsliga grunder i lagstiftningen. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet i enlighet med Förordningen om statsbidrag till folkbildningen (2015:218) sker till exempel med stöd av den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. ABF Stockholms vuxenutbildning baserar vanligtvis hanteringen med stöd av artikel 1b och 1e i EU:s dataskyddsförordning, som handlar om att kunna uppfylla avtal och fullfölja förpliktelser som myndighetsutövare.

När vi agerar som ansvariga eller som biträden

Det vanligaste är att vi hanterar dina personuppgifter inom ramen för vår egen verksamhet och våra egna uppdrag. I de fallen är vi personuppgiftsansvariga och det är då vi som organisation ansvarar för uppgifterna. Men vi kan också behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträden om vi till exempel genomför ut­bildningar på uppdrag av andra aktörer. När ABF Stockholm behandlar person­uppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av en annan part och ABF Stockholm är då bundet av de instruktioner som organisationen fått av den personuppgiftsansvarige.

När andra hanterar våra personuppgifter

I det fall vi ger uppdrag till en leverantör att hantera våra personuppgifter, till exempel ett IT-system eller administrativt system, upprättas alltid ett avtal som reglerar hur hanteringen får ske. Även i de fall andra har uppdrag att hantera person­uppgifter är det vi som är huvudansvariga för uppgifterna. ABF Stockholm samarbetar i första hand med leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

När du har lämnat ditt samtycke

ABF Stockholm begär normalt inget samtycke från dig för att utföra sådan personuppgifts­hantering som är motiverad utifrån tidigare nämnda rättsliga grunder. Därmed har ABF Stockholm både rätt och skyldighet att hantera dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen.

I vissa fall kan ABF Stockholm fråga om ditt samtycke. I det fall du väljer att ge ditt samtycke ger du ABF Stockholm tillåtelse att använda dina personuppgifter i det specifika syfte som framgår av frågan om samtycke. När du lämnar ditt samtycke är det viktigt att veta att du också kan dra tillbaka ditt samtycke och begära att personuppgifts­­­behandlingen begränsas; att dina personuppgifter ändras eller raderas och att invända mot behandlingen. Läs mer om detta under rubriken ”Dina rättigheter”.

Lagring under en begränsad tid

Vi lagrar personuppgifter under en begränsad tid i enlighet med våra olika riktlinjer för gallring av system. Hur länge informationen lagras kan variera beroende vilken typ av information det handlar om och i vilket syfte den lagras. När informationen inte längre lagras så raderas eller anonymiseras den och kan inte längre användas eller begäras ut.

Säkerhet och sekretess

När vi behandlar dina personuppgifter skyddar vi dem med rätt sekretess- och säkerhetsnivå beroende på hur personuppgifterna klassificerats. I det fall andra hanterar personuppgifter åt oss ställer vi alltid motsvarande krav på säkerhetsnivå på våra leverantörer. Vi har ett ständigt pågående säkerhetsarbete när det gäller kommunikations­­säkerhet samt skydd mot obehörig åtkomst och skadlig programvara.

Den här webbplatsen

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av webbtjänsten tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personnummer som identifierar dig. Dessa personuppgifter bevaras och administreras av ABF Stockholm och företag och myndigheter som ABF Stockholm har samarbeten med och används för att underlätta användningen av våra produkter webbtjänster. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund.

ABF Stockholm samlar inte avsiktligt in några personuppgifter från barn under 18 års ålder, och webbtjänsten riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

ABF Stockholm samlar också in icke-personlig information om användningen av denna webbtjänst. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på webbtjänsten. ABF Stockholm kan komma att koppla denna information till personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbtjänsten.

Andra webbplatser

Webbtjänsten kan ha länkar till tredje parts webbplatser. ABF Stockholm har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbtjänsten. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.

Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt

ABF Stockholm rekommenderar dig att regelbundet läsa igenom dessa riktlinjer för att vara uppdaterad kring hur vi hanterar och skyddar din personliga information. Vi informerar givetvis genom våra system när förändringar görs.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som hanteras av ABF Stockholm och få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. På begäran kan du kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter i ett allmänt format. Du har också rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig själv genom att kontakta oss. Vi ändrar då i samtliga system som hanterar personuppgifterna. I det fall du har lämnat samtycke till att vi ska hantera dina personuppgifter, så har du också rätt att återkalla samtycket, begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas och invända mot behandlingen.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud. Ombudets roll är att vara en kontaktperson utåt och att kontrollera att lagstiftningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Du kontaktar Dataskyddsombudet (DSO) genom dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

Rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill klaga på ABF Stockholms behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (www.imy.se). Vi ser gärna att du i första hand vänder dig direkt till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du vill veta mer

ABF Stockholm har också riktlinjer för personuppgiftshantering på system- eller enhetsnivå . Om du har frågor om hur personuppgifter hanteras i olika system eller i olika verksamheter kan du vända dig till den verksamhet du är berörd av eller kontakta Dataskyddsombudet (DSO) på dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

Cookies