100 år efter att stiftarna LO, KF och Socialdemokraterna i Stockholm stiftade föreningen ABF Stockholm fortsätter antalet medlemsorganisationer att öka. Stiftarna fortsätter att ha en stark koppling till ABF Stockholm – både operativt och i ägande och strategisk styrning.

ABF Stockholm vill fungera som en pedagogisk och organisatorisk utvecklingsresurs för medlemmarna. Som medlem i ABF Stockholm får organisationer utse ombud i vårt högsta beslutande organ, årsmötet.

Antawara Bolivia

Antawara Bolivia bildades i september 1988 av två flyktingfamiljer från Bolivia, och har sedan dess arbetat med barn- ungdomsverksamhet och med solidaritetsarbete till förmån för ett projekt de har som går ut på att bygga ett kombinerat barnhem- yrkesskola för föräldralösa barn i Bolivia. Från varje uppträdande de gör går 80 % till det projektet och 20 % går till deras omkostnader som nya dräkter, mat till träningar, resekostnader med mera.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. I dag finns 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar runt om i landet. Astma- och Allergiförbundet i Stockholm och i Nacka-Värmdö är båda medlemmar i ABF Stockholm.

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Det finns bröstcancerföreningar i varje län. BCF Amazona i Stockholms län bildades 1978. Medlemstalet ökar och består av ca 2.000 medlemmar i Stockholm. Föreningen är ideell, opolitisk och icke religiöst bunden och arbetar som ett komplement till sjukvården.

 

Byggnads Stockholm-Gotland

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LO:s femte största förbund. Byggnads har i dag drygt 100 000 medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper. 6 000–7 000 av dem har ett eller flera förtroendeuppdrag. Byggnads är organiserat i elva regioner, vilka i sin tur är indelade i 199 medlemskretsar.

Centro Español de Estocolmo

Centro Español de Estocolmo grundades 1964 och har som syfte att erbjuda en kontinuerlig, rik och integrationsfrämjande kulturverksamhet till alla som är intresserade och vill lära sig mer om den spanska kulturen och språket. Föreningen har nu cirka 90 aktiva medlemmar.

 

Elektrikerförbundet avdelning 1

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet. Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde.

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är en förening för boende i Stockholms stad och län. Föreningen kan idag erbjuda många olika aktiviteter, både för barn, tonåringar och vuxna, som till exempel barngymnastik, yoga, ungdomsverksamhet, föräldranätverk och självhjälpskurser. På länsnivå ligger frågor som till stor del handlar om en intressepolitisk verksamhet och påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och sjukvård.

Fastighetsanställdas förbund, region Ost

Förbundets 121 avdelningar är grunden för demokratin i organisationen. Där börjar den fackliga verksamheten. Vi är alla medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda. Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi. Vi är fönsterputsare och Folkets Hus-personal. I Fastighets står vi tillsammans för att möta arbetsgivarnas krav.

Feministiskt initiativ Stockholm

Feministiskt initiativ är ett nytänkande parti i ett gammalt patriarkalt politiskt landskap. När andra partier använder feminismen som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer Feministiskt initiativ att istället låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Feministiskt initiativ utmanar den ingrodda höger-vänster politiken med de modigaste och mest långtgående och omfattande förslagen mot ojämlikhet och alla former av diskriminering.

Finska Föreningen i Stockholm

Tukholman Suomalainen Seura. Grundat 1894. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen skall främja finska språk och kultur samt driva sverigefinska minoritets- och intressefrågor. Föreningen arbetar med finsk folkdans ”kasareikka”, tevanat – barnverksamhet, allsång/körverksamhet, pensionärsaktiviteter; seniordans, socialt umgänge och regelbundna träffar.

Fritidsföreningen Borgen

Fritidsföreningen Borgen är Hamnarbetarna Stockholms kulturförening.

Funktionsrätt Stockholm stad

Funktionsrätt Stockholms stad är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden. Organisationen representerar (från årsmötet april 2018) 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Förbundet Sveriges Dövblinda i Stockholm och Gotlands län

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, bildades redan den 13 september 1959 under namnet Föreningen Sveriges Dövblinda. Föreningen ombildades den 14 juni 2008 till en tvåplansorganisation och är en riksomfattande sammanslutning av regionala föreningar av personer med dövblindhet. Förutom de tolv regionala föreningarna runt om i landet finns det också tre sektioner inom FSDB: Föräldrarådet, Familjesektionen och Dövblind Ungdom (DBU).

Föreningen HjärtLung Stockholm

Föreningen HjärtLung Stockholm ska inom sitt geografiska område utifrån sina förutsättningar: Informera om Hjärt- och lungsjukas levnadsvillkor, skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt- och lungsjukas rättigheter och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Föreningen HjärtLung Nacka-Värmdö

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 148 lokalföreningar, 20 länsföreningar 3 riksföreningar och 37 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Grekiska Föreningen i Stockholm

Grekiska föreningens i Stockholm bildande 1962 var resultat av behovet hos de första grekiska invandrarna i Stockholm att ha en plats där de kunde träffas. Alltsedan sitt bildande 1962, har föreningen en nämnvärd historia och verksamhet samt en aktiv närvaro i samhället. De intensiva samhällspolitiska omdaningarna som i våra dagar formar den politiska scenen i Grekland och som har resulterat i en ny stor våg av invandrare, kommer att staka ut dess framtida inriktning och verksamhet.

GS avdelning 9, Östra Svealand

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Handelsanställdas förbund avdelning 20

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Handels har 19 avdelningar från norr till söder i landet.

 

Hotell och restaurangfacket Stockholm-Gotland

Hotell- och restaurangfacket (HRF) är fackförbundet för anställda inom hotell, restauranger och nöjesanläggningar. HRF är indelat i åtta lokala avdelningar som alla har en egen styrelse. Avdelningsstyrelsen fattar beslut om lokala frågor. Den väljs vid avdelningens årsmöte där alla medlemmar har rösträtt. Varje avdelning har anställda ombudsmän och personal som stöttar medlemmarna som bor och jobbar i avdelningens område.

HSB Stockholm

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. Som kooperativ organisation har HSB ständigt fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. HSB arbetar med att öka värdet på medlemskapet och kunderbjudandet med hållbara tjänster och produkter, som också ska vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och är producerade under goda förhållanden.

Hufvudstadens Diabetesförening

Hufvudstadens Diabetesförening är idag den enda diabetsförening i Stockholm som är medlem i Diabetesförbundet och uppfyller deras krav att vara föreningsmedlemmar och kan nyttja deras förmåner som förening och för dess medlemmar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Stockholm med omnejd är de en stark röst på lokal nivå.

Huvudvärksföreningen Stockholm

Huvudvärksföreningen Stockholm som föreningen heter från 12 september 2017, är en länsförening inom Huvudvärksförbundet som bildades under namnet Migränföreningen i Stockholms län i maj 1994 som en ideell och politiskt obunden organisation. Föreningen arbetar med att ta och stödja initiativ som gagnar människor med migrän eller annan huvudvärk, bedriva studie- och informationsverksamhet om migrän eller annan huvudvärk, bedriva och stödja verksamhet som minskar isolering och fördomar om migrän eller annan huvudvärk, samt utveckla kontakter med Stockholms läns landsting rörande väsentliga frågor för huvudvärksdrabbade.

Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresgästföreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 530 000 medlemmar. Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, såväl idag som i framtiden.

Hörselskadades förening i Stockholm

Stark, synlig, hörselsmart i Stockholm. Hörselskadades förening i Stockholm vill att ­alla i Stockholm ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor, även de med hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

 

IF Metall Stockholms län

IF Metall består av 36 avdelningar där du som medlem tillhör en. En avdelning begränsas geografiskt av en eller flera kommuner och finns för att lokalt ge stöd till den fackliga verksamheten. Medlemmarna på arbetsplatser, i klubbar, och avdelningar bildar tillsammans fackföreningen IF Metall. IF Metall har 42 rikstäckande kollektivavtal. IF Metall har cirka 313 000 medlemmar på 12 882 arbetsplatser i Sverige.

Järva Folkets Park

Järva Folkets Park är en demokratisk förening där medlemmarna har möjlighet att påverka, vara aktiva och skapa framtidens folkpark. Folkparken ligger på Eggeby gård på Järvafältet mellan Rinkeby och Husby. Järva Folkets Park är en mötesplats för föreningsliv och plattform för att du ska kunna skapa kultur och socialt engagemang där du bor. Föreningen arrangerar konstutställningar och andra kulturarrangemang.

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län har omkring 80 000 medlemmar. De organiserar anställda i kommuner, församlingar, Stockholms läns landsting, busstrafiken inom SL:s område, hos privata arbetsgivare med kommunal verksamhet, inom hushållsnära tjänster och inom djur- och naturbruksområdet i Stockholms län. På sektionen, det lokala facket, ska medlemmen få hjälp och svar på sina frågor. Förhandlingar inom avtal, lagar och samverkansavtal sköts av sektionens förtroendevalda på olika nivåer, från arbetsplatsombuden till sektionsstyrelsen.

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop och dess viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 800.000 medlemmar. Nyckeln till dina medlemserbjudanden är Coop-kortet. Konsumentföreningens övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle. Coop-kortet är ditt medlemsbevis som visar att du är medlem i en konsumentförening. Har du ett Coop-kort och bor i Stockholm är du troligtvis medlem i Konsumentföreningen Stockholm som är Sveriges största konsumentförening.

Kurdiska kulturföreningen i Spånga

Här kommer snart en text om Kurdiska kulturföreningen i Spånga.

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för kurdiska kvinnor i Sverige. Förbundet är rikstäckande och består av medlemsföreningar i hela Sverige. I föreningen ingår medlemmar från samtliga delar av Kurdistan. Framtidsvisionen har sedan 1992 varit att kämpa aktivt för jämlikhet. Att bryta de traditionella och kulturella rollerna mellan män och kvinnor, utmana bakåtsträvande motståndare samt spjärna emot de konservativa värderingarna. Kurdistans Kvinnoförbund är skapad och finns för dig som kvinna, oavsett ålder. Vi finns här för dig när du behöver stöd eller råd.

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta

KITH är en ideell kvinnoförening som startades i maj 1997. Föreningen är mångkulturell med 235 medlemmar från ett 20-tal länder. Alla kvinnor är välkomna oavsett religion eller kulturell tillhörighet. Föreningen verkar bland annat för att: bryta kvinnors isolering och segregering, stärka kvinnors självförtroende och identitet, förbättra språkkunskapen hos kvinnorna, förbättra kunskapen om svenska samhället, dess lagar och regler, främja kvinnors hälsa med information, kurser och motion, vara till hjälp för kvinnor att studera, söka arbete eller starta eget och öka kvinnors delaktighet och integrering i svenska samhället.

Kvinnors Rätt

Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen skall också samla och sprida information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck. Kvinnors Rätt är en religiöst och partipolitisk obunden organisation som är öppen för alla som stöder föreningens målsättning.

Livsmedelsarbetareförbundet region Öst

Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskinskötare och kafferostare. Bryggare och kextillverkare. Chokladarbetare och charkuterister. Fiskrökare och såskokare. Livs består av 30 000 medlemmar, 200 arbetsplatsklubbar och 2 780 förtroendevalda. Livs arbetar i 5 verksamhetsregioner med 12 huvudkontor. Från den lokala arbetsplatsklubben till förbundsledningen organiserar Livs mot lönedumpning och orättvisor. Kampen för att alla ska omfattas av kollektivavtal är central. Livs är ett förbund som inte räds för att stå upp när människor behandlas illa.

Målarettan

Grunden i Målareförbundet består av cirka 14 000 medlemmar som tillhör en av nio avdelningar. Målarettan är en av de nio avdelningarna och deras medlemmar arbetar i Stockholm, Uppland och på Gotland. De nio avdelningarna har i sin tur sektioner. Dessutom finns en rad ortsklubbar, verkstadsklubbar och förtroendevalda. Svenska Målareförbundet finns över hela Sverige.

Neuroförbundet Stockholm

Neuroförbundet Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Nya Rågsveds Folkets Hus

Nya Rågsveds Folkets Hus ägs och förvaltas av det lokala föreningslivet i Rågsved och Vantör. Om din förening blir medlem kan du vara med och påverka hur huset ska skötas och utvecklas i framtiden. Alla föreningar och organisationer kan ansöka om att bli andelsägare i Nya Rågsveds Folkets Husförening som delar våra demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om allas lika värde.

Personskadeförbundet RTP, Storstockholms lokalförening RTP-sts

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Förbundet har cirka 40 aktiva lokalföreningar och ett 20-tal distrikt runt om i Sverige där medlemmarna kan engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas i lokalföreningarna.

PRO

PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. De påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande. Pensionärernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största mötesplats för pensionärer. 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet. Hos PRO kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur, och delta i olika friskvårdsaktiviteter. PRO är också pensionärernas röst i politiken och påverkar beslutfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Följande lokalföreningar är medlemmar i ABF Stockholm: PRO Boo, PRO Ektorp, PRO Fisksätra, PRO Gustavsberg-Ingarö, PRO Lidingö, PRO Nacka, PRO Saltsjöbaden, PRO Värmdö, PRO Älta, PROs Samorganisation i Stockholm.

Psoriasisföreningen i Stockholms län

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en ideell förening utan vinstsyfte som har funnits sedan 1968. Vi arbetar för att underlätta för personer med psoriasis att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt. Omkring 5 400 patienter får varje år sin nödvänliga vård på någon av våra mottagningar runt om i Stockholms län.

Reumatikerföreningen Nacka-Värmdö

Nacka-Värmdö finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Föreningen växer ständigt och gör många aktiviteter tillsammans. Målet är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället. Föreningen är en del av Reumatikerförbundet, som har 180 föreningar över hela landet.

Reumatikerföreningen Stockholm

Reumatikerföreningen Stockholm grundades 1979 och är Reumatikerförbundets största lokalförening med över 2800 medlemmar i alla åldrar. VFöreningen vill att personer med reumatisk sjukdom ska hitta en väg att själv kunna påverka sin situation och leva ett så bra liv som möjlighet trots kronisk sjukdom. Föreningen samarbetar med andra funktionshinderorganisationer inom HSO Stockholms stad och är aktivt representerade i stadens olika råd för funktionshinderfrågor. Reumatikerföreningen Stockholm är en kraft att räkna med!

RFSL Stockholm

RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. De arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades redan 1932, ett år innan RFSU förbundet. De har sedan dess arbetat ihärdigt för allas frihet att få vara, välja och njuta! RFSU Stockholm är den självklara organisationen att engagera sig i för invånare med ett sexualpolitiskt intresse i Stockholms län. De är en stark, effektiv och inkluderande medlemsorganisation, som fortsätter att växa. RFSU Stockholm har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

SAC-Syndikalisterna, Stockholms LS

SAC-Syndikalisterna är en medlemsdriven fackförening för alla arbetare som arbetar i alla branscher. De sätter inte hoppet till ombudsmän, domstolar, eller politiker. Tillsammans kämpar de för att direkt förändra saker här och nu, för bättre arbetsplatser och ett bättre samhälle för alla. Arbetare verksamma i Stockholms inom alla branscher är välkomna att organisera sig i Stockholms LS Syndikalisterna.

SEKO Stockholm

Avdelningen startade sin verksamhet den 1 april 2000 då branscherna post, civil, vård, väg och ban, trafik och försvar gick samman. Några år senare anslöt även telebranschen i Seko Stockholm. Regionen ansvarar för förbundsgemensamma frågor som handlingar till a–kassan, medlemsregistret, medlemsvärvning, utveckling av klubbar och förtroendevalda, samordning av studier och arbetsmiljöarbete, mångfaldsarbete, facklig-politisk opinionsbildning m.m. Regionen omfattar drygt 20 000 aktiva medlemmar.

SKPF avdelning 2

SKPF Pensionärerna är ett snabbt växande, religiöst och politiskt obundet pensionärsförbund med över 170 000 medlemmar. Förbundet är öppet för alla som har någon form av pension, oavsett yrkesbakgrund. SKPF Pensionärernas idé är det jämlika samhället där ålder inte spelar någon roll, där vi som har lämnat yrkeslivet bakom oss kan leva ett värdigt liv i ekonomisk och social trygghet. De försvarar välfärden och kräver pensioner som går att leva på!

Socialdemokraterna

90 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamheter varierar i landet. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang. Följande lokalföreningar är medlem i ABF Stockholm: Socialdemokraterna i Lidingö, Socialdemokraterna i Nacka och Socialdemokraterna i Stockholm.

Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna, som bildades 1968 för att bidra till ett slut på USAs krig i Indokina. Idag verkar de för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. De vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och utvidgad demokrati för medborgarna i de tre länderna.

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. De arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Synskadades Riksförbund bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt. Synskadades Riksförbund ger ut flera tidningar och en mängd informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor som vi driver. SRF bildades 1889 under namnet De blindas förening, DBF. De har ett eget museum och deras historia rymmer en mängd kulturskatter. Följande lokalföreningar är medlem i ABF Stockholm: SRF Nacka-Värmdö, SRF Stockholm stad.

SSU

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. De är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för sina medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917. SSU anser att ett av de bästa verktygen för att lyckas skapa jämlika villkor är den generella välfärdsmodellen, där var och en ger efter förmåga och får efter behov. Följande lokalföreningar är medlem i ABF Stockholm: SSU Stockholm och SSU Västerort.

Stockholm Dövas Förening

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet. Stockholms Dövas Förening anser att alla människor har lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Hos SDF är alla välkomna att känna sig delaktiga utifrån sina individuella möjligheter, resurser och behov.

Stockholms Fibromyalgiförening – STOFF

År 1998 bildades Sveriges Fibromyalgiförbund, (SFF), i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. År 2013 bytte förbundet namn till Fibromyalgiförbundet. Förbundet har idag drygt 40 lokala föreningar runt om i landet.

 

Strokeföreningen i Stockholms län

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. De arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Detta gör de bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för de som har fått stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera. De har drygt 80 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet och drygt 9000 medlemmar. I deras föreningar kan både de som fått stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap och möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.

Svensk-Cypriotiska Föreningen i Stockholm

Svensk-Cypriotiska Föreningen i Stockholm bildades 1974 och är i dag den enda cypriotiska föreningen i Sverige. Föreningen är ideell och oberoende i partipolitiska och religiösa frågor. Svensk-Cypriotiska Föreningens främsta mål är att verka för en ökad integration och förståelse mellan cyprioter och svenskar, bidra till att öka kunskapen kring sociala, politiska och kulturella angelägenheter på Cypern, i Sverige och inom Europeiska Unionen bland föreningens medlemmar samt verka för en ökad förståelse och respekt mellan cyprioter.

Svenska Musikerförbundet avdelning 10

Svenska Musikerförbundet är fackförbundet som representerar Sveriges alla professionella musiker och artister. Genom facklig och politisk kamp förbättrar de för sina medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar. Förbundet grundades 1907 och ingår i LO.

Sveriges Fredsråd

Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. I en tid av allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och naturresurser har detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver samarbeta för att lösa.

Sånggruppen Sånåra

Den fyrstämmiga röda Sånggruppen Sånåra sjunger etno, folkmusik, visor, jazz, pop och rock, gärna med ett kvinnoperspektiv. Texterna ska uttrycka mod, känsla, kamp och hopp om en bättre och hållbar värld. Har existerat som studiecirkel hos ABF Stockholm sedan 1964 (från början under namnet ABF:s Kammarkör). Medlemmarna i den fyrstämmiga sånggruppen består av 20 kvinnor under ledning av Sara Pucek.

Teater Reflex

Teater Reflex flyttade in på den gamla biografen Reflexen i Kärrtorp under sommaren 2010. Föreningen startade som ett samarbetsprojekt mellan de två kulturföreningarna Enskedespelet och Södra Fot. På Reflexen finns också Teaterkören som repeterar där, och som brukar ge några konserter om året.

Transportarbetareförbundet avdelning 5

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 58 000 medlemmar. Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Avdelning 5, Stockholm, är Transports största avdelning. Avdelningen består av ca 7600 medlemmar som stöttar varandra i det fackliga arbetet.

Unga Örnar Stockholms län

Unga Örnar startades 7 november 1931 och är sedan 1933 en partipolitiskt obunden barn- och ungdomsorganisation. I över 85 år har unga och vuxna medlemmar kämpat och fortsätter kämpa för barns rättigheter. I dag driver de sina barnpolitiska frågor utifrån FN:s barnkonvention. Artikel 31 ligger dem särskilt varmt om hjärtat: ”Alla barns rätt till en rolig och meningsfull fritid!”

Varken hora eller kuvad

Varken hora eller kuvad (VHEK) bildades som ideell förening år 2005 och är en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises, som bildades i Paris 2003. Varken hora eller kuvad är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati. Varken hora eller kuvad verkar på samhälls-, grupp- och individnivå. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsterpartiet kämpar för rättvisa och fred. De vill ha ett bättre Sverige, byggt på en socialistisk, feministisk och ekologisk grund. Partiet grundades 1917 som Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. De kämpar fortfarande vidare för att alla människor ska ha ett så bra liv som möjligt och att samhällets välfärd ska komma många till del.

Zita Folkets Bio

Zita är en del av Folkets Bio. Vi är en ideell partipolitiskt obunden socialistisk kulturförening med uppgift att visa kvalitetsfilm på bio; kortfilmer, knattefilm, dokumentärer och spelfilm. Zita visar film från hela världen! Förutom filmvisningar arrangerar vi bland annat temaveckor, föreläsningar, festivaler, seminarier och har skolbio- och skolfilmsverksamhet.