Nyhet Allmän information

Glöm inte civilsamhället i arbetet mot det ökade våldet!

Kriminaliteten äter sig in i samhället som en cancersvulst. Det ökade våldet där barn och tonåringar rekryteras som barnsoldater, eller själva faller offer för dödsskjutningar, måste få ett omedelbart stopp. Polisen jobbar för högvarv för att förhindra nya attentat och sprängningar, och samverkan sker med socialtjänst och skola. Men vi menar att civilsamhället har mycket att bidra med i det förebyggande arbetet.

Studieförbunden, idrottsrörelsen och andra frivilliga krafter i lokalsamhället har en avgörande betydelse för att knäcka gängen. Det behövs mer och mer systematiskt samarbete mellan myndigheter och civilsamhället!

Den organiserade brottsligheten kopplas ofta till narkotikahandeln, men under senare år etablerar sig ligorna även på välfärdsmarknaden. Tidigare politiska beslut har inneburit en avreglering av flera marknader, med privatisering och vinstuttag inom skola, sjukvård, assistans och äldreomsorg som följd. Alliansregeringens införande av LOV (lagen om valfrihetsystem) gjorde tyvärr livet ännu lättare för den organiserade brottsligheten. Det måste bli stopp för det.

De senaste tio åren har våldsspiralen där barn och unga rekryteras in i gängkriminaliteten ökat på ett dramatiskt och mycket skrämmande sätt. Männen i toppen har successivt lagt till allt grövre våldserfarenheter under praktiskt taget hela sina liv och helt tappat synen på värdet av en medmänniskas liv. I linjen av deras underordnade finns yngre, framför allt män även om enstaka kvinnor figurerar, med samma livslånga erfarenheter av utövat och självupplevt våld. 17-åringar söker och hittar på ett djävulskt sätt nya 10- till 12-åringar som med våldets logik bär på de rätta förutsättningarna för att rekryteras in i brottsligheten. Inte sällan handlar det om pojkar i familjer där papporna inte längre syns till. Många ensamstående mammor sliter hårt, ofta med flera jobb och eget ansvar för uppfostran och försörjning.

Samhället måste hjälpa till att bära ansvaret för att inte fler barn dras in i kriminaliteten. De pojkar som finns i denna riskzon kan oftast identifieras av förskolepersonal redan i väldigt tidig ålder. Och det ställer krav på att samverkan på lokal nivå är tydlig och systematiskt utvecklad mellan skola-socialtjänst-polis. Många kan säkert hålla med om detta.

Men vi menar att civilsamhället oftast glöms bort i denna kedja. Samverkan med civilsamhället och folkrörelserna måste istället stärkas.

Det är många civilsamhällsorganisationer som bedriver viktiga verksamheter som i det långa perspektivet är avgörande pusselbitar för att barn och unga ska stärkas som individer, i grupp och i sitt samhällsengagemang. Etablerade organisationer som Rädda Barnen, Folkets husrörelsen, idrottsrörelsen, ABF och andra studieförbund samlar frivilliga som på sin fritid spelar stor roll för trygghet, sammanhållning och demokratisk utveckling. Det finns så många lokala initiativ, till exempel nya föreningar som skapar läxläsningsverksamhet eller frivilliga som är ute på kvällarna på gator och torg och ser till att barn och unga inte lämnas utan tillsyn och kontakt.

I den allmänna debatten har vissa röster under de senare åren försökt misstänkliggöra civilsamhället i form av föreningsliv och studieförbund, trots det stora arbete som studieförbunden har lagt ner för att förbättra redovisning och kontroll. Men en strategi som försvårar för engagerade medmänniskor att ställa upp för varandra är inte en strategi för att hålla ihop Sverige.

Vi står gemensamt inför en mycket svår situation med den ökade gängkriminaliteten. Under 2023 har barn och unga både brutalt mördat och brutalt mördats, och vi har sett människor som dödats i sina hem utan att ha någon stark koppling till brottsligheten. Vi har sett sprängningar av oskyldiga människors hus och en våldseskalering som fått mediauppmärksamhet långt utanför landets gränser.

Det är inte tid för splittring i Sverige, utan det är tid för ökad sammanhållning. Då krävs en tillit att folkrörelser och civilsamhället bidrar och tillåts bidra. Vi menar att statliga myndigheter och kommunala förvaltningar måste utveckla ett starkare samarbete med civilsamhället för att förebygga att barn inte ska tvingas in i kriminalitet som leder till dödligt våld.

Under vecka 49 bjuder ABF Stockholm in till samtal under rubriken – Så motverkar civilsamhället våldet, #calltoaction. Vår förhoppning att vi med det kan bidra till ökad samverkan och till ett starkare förebyggande arbete.

Anna Ekström, Ordförande ABF Stockholm
Calle Nathanson, Studieombudsman ABF Stockholm

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page