Om Loud Creators

ABF Stockholm vill ABF Stockholm jobbar för att få in fler asylsökande Kvinnor och transpersoner som aktiva deltagare i musikens värld. I höst startar vi därför två studiecirklar (1 träff/vecka under 10 veckor) ledda av kompetenta handledare i fullt utrustade musiklokaler. Välkommen till en musikskapande verksamhet för asylsökande kvinnor och transpersoner!

Som deltagare får du möjlighet att prova olika instrument och moment i musik­skapandet, besöka branschaktörer och lyssna på gästföreläsare inom musik­skapande. Du erbjuds därefter möjlighet att kostnadsfritt nyttja musiklokalerna för eget skapande tillsammans med andra cirkeldeltagare eller utomstående personer. Varken förkunskaper eller egna instrument behövs!

Projektet görs i samarbete med Popkollo och är finansierat av Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt

Intresserad? Skicka ett mejl till lisa.hellmark@abf.se

In english:

New music activity for asylum-seeking girls and transgender people❤️

ABF Stockholm wants ABF Stockholm to work to get more asylum seekers Women and transgender people as active participants in the world of music. This autumn, we will therefore start two study circles (1 meeting / week for 10 weeks) led by competent music leaders in fully equipped music rooms. Welcome to a music-creating activity for asylum-seeking women and transgender people!

As a participant, you get the opportunity to try different instruments and elements in music creation, visit industry players and listen to guest lecturers in music creation. You are then offered the opportunity to use the music rooms for your own creation free of charge together with other circle participants or outsiders. Neither prior knowledge nor own instruments are needed!

The project is carried out in collaboration with Popkollo and is funded by the Stockholm County Administrative Board.

Contact

Interested? Send an email to lisa.hellmark@abf.se