ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur som sedan 1916 har gjort skillnad för stockholmare. Vi vill inspirera till livslångt lärande, förverkliga drömmar och tillsammans med andra förändra samhället. Detta gör vi bland annat genom studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning, till exempel workshops.

Varje år deltar över 300 000 personer i vår verksamhet. Majoriteten av verksamheten gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer, fria grupper, föreningar, och samarbetsorganisationer. Som en stark aktör med tydlig kompetens, hundraårig tradition och gott anseende är vi en naturlig samarbetspartner för många!

Medlemslöfte

  • Som medlemsorganisation i ABF Stockholm har du ett demokratiskt inflytande.
  • Som medlem i ABF Stockholm får organisationer utse ombud i vårt högsta beslutande organ, årsmötet.
  • ABF Stockholm vill fungera som en pedagogisk och organisatorisk utvecklingsresurs för medlemmarna.
  • Vi värnar särskilt om våra medlemsorganisationer och har en plan för att stärka och bli stärkta av och med våra medlemsföreningar.
  • Vi strävar efter att ha en bredd bland våra medlemsorganisationer med olika syften och intressen och med en gemenskap grundad i alla människors lika värde.
  • Tillsammans med våra medlemsföreningar kan vi göra fördjupade samarbeten.

Det här kan vi göra för er

Behoven kan skilja sig men som en av Stockholms mest välkända organisationer för bildning och kultur kan vi hjälpa er att lära, mötas och skapa – tillsammans!

Vi stöttar er med en personlig samordnare med spetskompetens inom ert område, som kan hjälpa er att förverkliga planer och drömmar genom pedagogiskt stöd och praktisk hjälp. Ni får subventionerad hyra av föreläsningssalar och studierum i hela Stockholm samt stöd till studiecirkelledare eller övriga i föreningen samt kompetensutveckling för cirkelledare och olika förtroendevalda funktioner. Det finns också möjlighet till kostnadsersättningar.

Vi hjälper er med professionell och effektiv kommunikation och marknadsföring i etablerade kanaler och medier. Vi hjälper er också med kompetensutveckling och stöd i det egna föreningsarbetet: organisation, kommunikation och administration. Vi samarrangerar mindre och större konferenser tillsammans med er samt stöttar med service i ABF-huset vid samarrangemang.

Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Stockholms kontaktpersoner.

Tre olika verksamhetsformer

Studiecirkel

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och ägnar sig åt gemensamt kunskapssökande. Cirkeln kan handla om i princip vad som helst, huvudsaken är att lärandeprocessen hålls vid liv!

Kulturprogram

Kulturprogram sker inför publik och kan till exempel vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar och utställningar.

Annan folkbildningsverksamhet

Det här är en fri och flexibel verksamhetsform som ger möjlighet att testa och hitta nya former för lärande och skapande. Exempel är ”prova på-dagar”, workshop, drop-in, temakvällar, endagskurser och helgkurser.