Vi vill inspirera till livslångt lärande, förverkliga drömmar och tillsammans med andra förändra samhället. Detta gör vi bland annat genom studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning, till exempel workshops. Varje år deltar över 300 000 personer i vår verksamhet.

Majoriteten av verksamheten gör vi tillsammans med fria grupper, föreningar, våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer. Som en stark aktör med tydlig kompetens, hundraårig tradition och gott anseende är vi en naturlig samarbetspartner för många!

Det här kan vi göra för er

Behoven kan skilja sig men som en av Stockholms mest välkända organisationer för bildning och kultur kan vi hjälpa er att lära, mötas och skapa – tillsammans!

 • En personlig samordnare med spetskompetens inom ert område, som kan hjälpa er att förverkliga planer och drömmar genom pedagogiskt stöd och praktisk hjälp
 • Subventionerad hyra av föreläsningssalar och studierum i hela Stockholm
 • Stöd till studiecirkelledare eller övriga i föreningen
 • Professionell och effektivt kommunikation och marknadsföring i etablerade kanaler och medier
 • Kompetensutveckling för cirkelledare
 • Kompetensutveckling för olika förtroendevalda funktioner
 • Kompetensutveckling och stöd i det egna föreningsarbetet: organisation, kommunikation och administration
 • Samarrangemang och större konferenser med ABF Stockholm
 • Service i ABF-huset vid samarrangemang
 • Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Stockholms kontaktpersoner
 • Möjlighet till kostnadsersättningar
 • Som medlem kan vi fördjupa stödet ytterligare, ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret här.

Folkbildning med ABF Stockholm

Folkbildning som metod är indelad i tre former: studiecirklar, kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet. Studie- och kulturverksamhet kan se ut på olika sätt och i dialog med oss ser vi vilken verksamhetsform som är aktuell för just er idé och verksamhet. Det kan till exempel vara en föreläsning (”kulturprogram”) som följs av en prova-på-kurs eller workshop (”annan folkbildningsverksamhet”), vilken sedan fortsätter med en studiecirkel för de som vill fördjupa sig ytterligare. Det finns många sätt att göra folkbildning på!

Verksamhetsform: Studiecirkel

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och ägnar sig åt gemensamt kunskapssökande. Cirkeln kan handla om i princip vad som helst, huvudsaken är att lärandeprocessen hålls vid liv!

För att cirkeln ska vara möjlig att göra tillsammans med oss finns det några regler att förhålla sig till:

En studiecirkel ska ha minst 3 och högst 20 deltagare inklusive cirkelledaren. För att bli godkänd måste deltagaren under året fylla minst 13 år. Deltagaren ska ha varit närvarande vid minst nio studietimmar och minst tre sammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna. En deltagare kan per kalenderår delta i maximalt 480 studietimmar folkbildningsverksamhet hos ett enskilt studieförbund. För att säkerställa uppgifternas riktighet och säkra rapporteringen behöver deltagare registreras med personnummer.

Studiecirkeln ska ha en av ABF Stockholm godkänd cirkelledare. Vi vill gärna träffa alla ledare för ett kort introduktionssamtal där vi berättar om ABF, folkbildning och villkoren för samarbete. Vi erbjuder också kostnadsfri cirkelledarutbildning och hjälp att utveckla ditt ledarskap.

Cirkelledaren får en digital närvarolista från ABF som fylls i vid varje sammankomst. Efter genomförd cirkel skriver ledaren på och lämnar in listan för rapportering. En studiecirkel kan rapportera maximalt 3 träffar per vecka och ett tillfälle kan maximalt vara 4 studietimmar.

Studiearbetet planeras gemensamt av deltagarna och ledaren vid cirkelns början. En enkel studieplan tas fram som beskriver cirkelns mål och syfte, hur man tänker arbeta, samt med vilket material.

Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, på distans eller i kombination. Träffas ni på distans förutsätter detta att ni är uppkopplade samtidigt. Vi erbjuder plattform för detta och utbildar regelbundet om digital folkbildning.

Möjlighet till kommunikation om cirkeln i ABF Stockholms kanaler, exempelvis på hemsida, i nyhetsbrev och sociala medier.

 

Verksamhetsform: Kulturprogram

Kulturprogram sker inför publik och kan till exempel vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar och utställningar.

Regler att förhålla sig till för Kulturprogram:

Kulturprogrammet måste ha minst fem deltagare utöver studieförbundets representant. Verksamheten riktar sig till ungdomar (13 år eller äldre) och/eller vuxna.

På ett kulturprogram rapporteras inte enskilda personer utan bara antal publik, därför behövs inga personuppgifter i samband i med rapportering.

Ett kulturprogram pågår i minst 30 minuter och programmet ska vara utformat så att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Kulturprogram ska vara öppna för allmänheten och annonseras i förväg. Det ska framgå i marknadsföringen och vara tydligt för deltagare att ABF Stockholm är medarrangör.

Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras som ett kulturprogram även om det innehåller flera medverkande eller olika kulturformer.

Kulturprogram kan också ske via webbsända evenemang. Vi har flera erbjudanden för att hjälpa till med detta och har en fullt utrustad studio för ex samtal och debatter.

Vid kulturprogram ska det finnas en av ABF Stockholm utsedd rapporteringsansvarig som närvarar vid, och ansvarar för, programmets genomförande samt dess rapportering. En digital rapport avseende bland annat antal publik lämnas in i efterhand till ABF Stockholm.

Anmäl i förväg till ABF Stockholm de aktiviteter ni planerar så kan vi hjälpa till att sprida information om arrangemangen i våra kanaler, till exempel via nyhetsbrev, pressmeddelanden, hemsida och sociala medier.

Verksamhetsform: Annan folkbildningsverksamhet

Det här är en fri och flexibel verksamhetsform som ger möjlighet att testa och hitta nya former för lärande och skapande. Exempel är ”prova på-dagar”, workshop, drop-in, temakvällar, endagskurser och helgkurser.

Regler att förhålla sig till för Annan folkbildningsversamhet (AFV):

Minst tre deltagare inklusive cirkelledaren, ingen övre gräns. Det är möjligt att delta från det året man fyller sex år. För att säkerställa uppgifternas riktighet och säkra rapporteringen behöver deltagare registreras med personnummer.

Även i AFV ska det finnas en av ABF Stockholm godkänd cirkelledare. Vi vill gärna träffa alla ledare för ett kort introduktionssamtal där vi berättar om ABF, folkbildning och villkoren för samarbete. Vi erbjuder också kostnadsfri cirkelledarutbildning och hjälp att utveckla ditt ledarskap.

Ledaren fyller i en digital närvarolista vid träffen eller träffarna som sedan signeras efter genomförd verksamhet.

Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, på distans eller i kombination. Träffas ni på distans förutsätter detta att ni är uppkopplade samtidigt. Vi erbjuder plattform för detta och utbildar regelbundet om digital folkbildning.

Deltagarna och ledaren planerar gemensamt studiearbetet vid första tillfället. Varje grupp ska ha en enkel studieplan som beskriver målet, syftet och hur man tänker arbeta.

Möjlighet till kommunikation om verksamheten i ABF Stockholms kanaler, exempelvis på hemsida, i nyhetsbrev och sociala medier.

Skräddarsydda utbildningar

ELVIRA utför allt från er utbildningsidé till kursstart. De är vana att sätta samman gedigna kurser och utbildningar trots korta deadlines. Deras stora nätverk av handplockade pedagoger möjliggör flexibilitet och korta ledtider.

Klicka här för att läsa mer om ELVIRA.

Avsändare och anordnarskap

Oavsett verksamhetsform ska ABF Stockholms roll som arrangör eller anordnare framgå tydligt såväl i inbjudan som i själva genomförandet av arrangemanget.

Vi diskuterar hur vi kan hjälpas åt att synliggöra såväl arrangemanget i sig som vårat samarbete så att det är tydligt för deltagare/publik. Loggor, flyers, affischmallar, lokalskyltar, välkomstmaterial, digitala vinjetter och liknande kan du vid behov få av oss.

Vi har också flera egna kanaler för att nå ut: ABF Stockholms hemsida, ABF:s nationella hemsida, olika riktade nyhetsbrev, sociala medier mm.

https://abfstockholm.se/samarbete/