Militära termer och begrepp 

Ordinarie platser är bokade – det går bra att ställa sig på reservplats.

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar åt Migrationsverket. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom militära begrepp och öka deras kompetens att tolka inom området. Migrationsverket efterfrågar tolkar med speciella kunskaper inom militära begrepp i bland annat asylutredningar.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Termer och uttryck, kommandoord, förkortningar, vapenslag, ordergivning, grader och gradbeteckningar, att tolka på asylutredningar

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 7, 12, 14, 19 och 21 september

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 20 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Militära begrepp_2022

Anmälan Militära begrepp 2022

Tolkning inom tandvård 

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom tandvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tandvård och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Tändernas anatomi och fysiologi, Munhålans anatomi och fysiologi, Tändernas sjukdomar, Munhålans sjukdomar, Tändernas utveckling från fosterstadiet till tandframbrott, Röntgen och andra undersökningsmetoder, Olika tandersättningar och Försäkringskassans regler

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 26 och 28 september 3, 5 och 10 oktober

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 20 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom

Kursplan:  Kursplan Tolkning inom tandvården_2022 

 

Anmälan Tandvård 2022

Tolkning inom psykiatri och rättspsykiatri

Ordinarie platser är bokade – det går bra att ställa sig på reservplats.

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom psykiatrin. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation samt som förberedande kurs inför auktorisationsprovet i sjukvård. Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom psykiatri/rättspsykiatri och öka deras kompetens att tolka inom området. Samt att deltagande tolkar ska få verktyg i att hantera den egna stressen efter krävande uppdrag.

Material: Boken Psykiatri, Inger Andresson Höglund och Britt Hedman Ahlström, Bonniers. Eget material och terminologilistor

Innehåll: Psykisk hälsa/ohälsa, akut och kronisk smärta, sorg-kris-ångest, depression, psykoser och neuroser, PTSD, Suicidriskbedömningar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, olika behandlingsmetoder, psykiatrisk tvångsvård/rättspsykiatrisk vård, § 7 undersökning, psykisk störning, riskbedömningar, att tolka till torterade personer, stresshantering för tolkar.

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 12, 17,19 ,24, 26 och 31 oktober och 2 november
Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar:
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Tolkning inom psykiatri rättspsykiatri_2022

Anmälan Tolkning inom psykiatri och rättspsykiatri - 2022

Tolketik – Situationsanpassad tolkning

Kursstart flyttad till hösten 2022

 

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolketik och tolkningsteknik.

Material: Den tvåpartiska tolken, Hanne Skaaden 2017, God tolksed, eget material

Innehåll:

  1. God tolksed
  2. Tolkning för barn inom psykiatrin, polisförhör och asylprocessen
  3. Skärmtolkning
  4. Prima vista- tolkning
  5. Tolkens arbetsmiljö och stresshantering
  6. Arbete med case – etiska dilemman för tolken

Lärare:

Planerad undervisning:
Hösten 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia:  25 studietimmar

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Tolketik – situationsanpassad tolkning_2022

Anmälan Tolketik - situationsanpassad tolkning 2022

Tolka på kunskapsprov för körkort vid Trafikverket

Målgrupp
Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som tolkar eller vill tolka på Trafikverkets kunskapsprov.

Förkunskapskrav
B- körkort. Trafikverket kräver att tolkar som anlitas innehar körkort B.

Urval
Ansökningar som inkommer registreras i datumordning. När antalet ansökningar överstiger antalet platser erbjuder ABF Stockholm plats till deltagare i den ordning ansökningarna inkommit.

Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom realia- och terminologi kompetens att tolka inom området. Tolkförmedlingar efterfrågar tolkar med speciella kunskaper inom trafik och fordon för tolkning vid kunskapsprov på Trafikverket.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikförfattning, trafikregler, körfärdigheter, termer och uttryck, etik och tolkningsteknik

Lärare: Bassim Hatem

Planerad undervisning: Höst 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 20 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Tolkning på förarprov Trafikverket 2022

Anmälan Tolka på kunskapsprov för körkort vid Trafikverket 2022

Språkhandledarutbildning 

Förkunskapskrav och villkor

Kursen är riktad i första hand mot auktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom sammanhållen grundutbildning till kontakttolk.
Kursen är även tänkt för de tolkar som jobbat länge, har ett språk där auktorisation inte är möjligt eller har ett språk som sällan förekommer på grundutbildningen. Deltagare kan också bli aktuella om de har erfarenhet av pedagogiskt arbete/utbildning och arbetar som tolkar i ett mindre frekvent språk. Deltagare med mindre frekventa språk

Syfte

Tillgodose behovet av utbildade språkhandledare i samband med att nya utbildningsanordnare startar sin verksamhet. Det finns behov av språkhandledare i aktuella för grundutbildningen språk och även i små språk, mindre frekventa språk.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagare få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, ska kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov. Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen. Deltagaren får möjlighet att bli upptagen i registret över verksamma språkhandledare.

Material: Riktlinjer för kontakttolkutbildning MYH och Vägledning vid prov, utgiven av samordnarfunktionen på uppdrag av MYH.  Vägledande studieplaner Sammanhållen grundutbildning kontakttolk, Dnr MYH 2014/310. IKUGO-mallen. Bedömningsunderlag vid muntligt prov, utgiven av samordnarfunktionen. Den tvåpartiska tolken. Skaaden, Hanne. (2017). Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia. (2018) . Eget material, inspelningar för analys. Rollspel och terminologilistor som är aktuella på sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

 

Urval av sökande

Om antalet ansökningar överstiger antalet platser efter att ansökningsomgången stängt görs ett urval enligt följande:

  1. Verksamma tolkar med mindre frekventa- och sällsynta tolkspråk där det finns få eller inga språkhandledare
  2. Verksamma tolkar som har auktorisation samt genomgått hela grundutbildningen till kontakttolk
  3. Verksamma tolkar som genomgått grundutbildningen, delar av grundutbildningen till kontakttolk, eller motsvarande.

Reservlista upprättas om antalet ansökningar överstiger antalet platser. Deltagare meddelas om de blivit antagna eller ej och informeras om reservlistan.

Lärare: Issam Said

Undervisningsdagar: 2022

Tid: kl 10.00-16.00

Antal studietimmar: 50 studietimmar

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom

Kursplan: 

Anmälan Språkhandledarutbildning 2022

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper och förståelse för global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och öka kompetens att tolka inom området. Målet är att regioner/landsting som idag i högre utsträckning efterfrågar SRHR-tolkar ska kunna anlita tolkar efter genomgången kurs.

Material: Eget material, samt material utgivet av SRHR www.srhr.se

Innehåll: Vad innebär SRHR?, varför ska jag utbilda mig till SRHR-tolk?, ungdomars hälsa/familjeplanering/graviditet och förlossning/ aborter/sexuell identitet/sexuellt tvång och våld/våld i nära relationer samt sexuellt överförbara sjukdomar inklusive HIV/AIDS, Diskrimineringslagen/Äktenskapsbalken/Brottsbalken/Hälso- och sjukvårdslagen/Lag med förbud om könsstympning av kvinnor/Abortlagen/Smittskyddslagen/ Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, HBTQ, tolketik, terminologi

Lärare: Olga Öhgren

Planerad undervisningsdatum: 9, 11, 14, 23 och 28 november

Tid: kl 18.00-21.15

Antal studietimmar: 
Realia: 20 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – Studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan SRHR_2022

Anmälan Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR 2022

Tumörsjukdomar, behandlingar och palliativ vård

För grundutbildade eller verksamma tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen sjukvårdstolkning eller har erfarenhet av tolkning inom sjukvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens inom sjukvård. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom sjukvård och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma utbildning. Eget material

Innehåll:

Vad är tumörer, Hur yttrar sig tumörer, Klassifikation av tumörer, Orsaker till tumörsjukdomar, Olika diagnostik-hjälpmedel, Olika behandlingsmetoder idag och imorgon, Olika maligna tumörsjukdomar och Palliativ vård

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
Realia: OBS! Nya datum är 17, 19, 24, 26 och 31 januari, 1 feb och 3 feb 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform

Kursplan: Kursplan Tumörsjukdomar och palliativ vård_2022

Förvaltningsrättsliga mål – Kursen fullsatt endast reservplatser

Kursen riktar sig till grundutbildade och/eller verksamma tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom förvaltningsrättsliga mål och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll: Socialförsäkringsbalken, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan, Proceduren vid förvaltningsmål, Skillnader och likheter mot tvistemål och brottmål. Anhängiggörande, Handläggning, Beslut och Olika typer av mål i Förvaltningsrätten

Material: Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 28 februari 2022

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal studietimmar:
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar ( antalet studietimmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Förvaltningsrättsliga mål_2022

Eko- och narkotikabrott – fördjupning 

Kursen är fullsatt – reservlista gäller

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som vill få fördjupade kunskaper inom ekobrott och narkotikabrott samt öka deras kompetens att tolka inom de områdena. Deltagaren bör ha genomgått kursen Juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom eko- och narkotikabrott och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Ekobrott, var går gränsen. Ekobrott ur juridisk synvinkel. Skattebrott och bedrägerier. Ekobrottsmyndigheten. Drog- och narkotikaklassade ämnen. Narkotikastrafflagen. Narkotikabrottens hantering i rättskedjan

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 2/3-23/3 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Eko- och narkotikabrott 2022

Rättstolkning

Kursen är fullsatt – reservlista gäller

Kursen riktar sig till grundutbildade och/eller verksamma tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom rättsväsendet och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder vid tolkning i domstol, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Material: Introduktion till straffrätten, Suzanne Wennberg, Norstedts Juridik. Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 28/3-20/4 2022

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal studietimmar:
Realia: 40 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar ( antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Rättstolkning_2022

Sjukvårdstolkning – Internmedicin

För grundutbildade eller verksamma tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen sjukvårdstolkning eller har erfarenhet av tolkning inom sjukvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens inom sjukvård. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom sjukvård och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma utbildning. Eget material

Innehåll:
Hjärt- kärlsjukdomar: Hjärtats anatomi och fysiologi, kärlens anatomi och fysiologi,  de olika kroppsdelarnas / kroppsorganens samarbete,  olika typer av hjärt- kärlsjukdomar, åderförkalkning / hjärtinfarkt / tromboembolism / stroke / hjärtsvikt / högt blodtryck, diagnostik / prevention / behandling / riskfaktorer

Mag- tarmsjukdomar: Mag- tarmkanalens anatomi och fysiologi, körtlar som är delaktiga i mag- tarmkanalens funktion,  mag- tarmkanalens olika sjukdomar,  olika undersökningsmetoder när patienten söker för ”ont i magen”,  olika behandlingsmetoder

Nervsystemets sjukdomar: Centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, perifera nervsystemets anatomi och fysiologi, det somatiska och autonoma nervsystemet,  reflexer och smärta, olika typer av nervsystemets sjukdomar,  multipel skleros / parkinsons sjukdom / epilepsi / stroke / demens, diagnostik / prevention / behandling / riskfaktorer

Tidigare kursnamn: Sjukvårdstolkning – fördjupning

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
Realia: 25/4-16/5 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 30 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – via studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan Sjukvårdstolkning internmedicin_2022

HBTQI för tolkar

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom området. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom området och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material samt material utgivet av RFSL och RFSU

Innehåll: Vad står HBTQI för? Värderingar och fördomar, Begrepp, Diskrimineringslagen, Organisationer, Tolkens roll och Terminologi och rollspelsövningar

Lärare:

Planerad undervisning: 18/5, 23/5, 31/5, 3/6 och 10/6 2022

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia:  20 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom

Kursplan: Kursplan HBTQI för tolkar_2022 –