Våren 2024

.

Språkfärdighet i svenska på auktorisationsprovet

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom området. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom området och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material samt material

Innehåll:

Lärare: Olga Öhgren

Datum: 17 och 24 mars
7, 21 och 28 april

Tid: 9.00-14.30

Antal timmar: 
Realia: 25

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Språkfärdighet i svenska på auktorisationsprovet 2024

Förvaltningsrättsliga mål

Kursen riktar sig till grundutbildade, verksamma tolkar eller auktoriserade tolkar.
Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom förvaltningsrättsliga mål.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens som rättstolk.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom förvaltningsrättsliga mål och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll:
Språk, etik och bemötande inom rättsväsendet – Rättegångs principer – Juristdomare och lekmannadomare – Proceduren vid förvaltningsmål
Skillnader och likheter mot tvistemål och brottsmål – Anhängiggörande – Handläggning – Beslut
Olika typer av mål i Förvaltningsrätten – Olika lagstiftningar för olika mål – Laglighetsprövningsmål

Material: Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 18, 20, 25 och 27 mars
3, 10, 15, 17, 22 och 24 april

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 30
Språkhandledning: 20 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Förvaltningsrättsliga mål_2023

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Förvaltningsrättsliga mål 2024

Bygg upp ditt ordförråd

Riktar sig till Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation.

Syftet är att genom kursen stärka verksamma tolkar i idiomatiska uttryck och ordförråd på svenska. Samt fördjupa sig i att tolka svordomar och slang.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Svårighet med att tolka svordomar och slang – Tolka idiomatiska uttryck – Återge ordspråk på vardaglig svenska

Lärare: Alona Krantz Fors

Datum: 11, 18 och 25 april
2, 9, 16, 23 och 30 maj

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 25

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom samt Microsoft Teams

Kursplan:

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Bygg upp ditt ordförråd 2024

Juridik för tolkar

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom området.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation som tolk.
Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom migration och öka deras tolkkompetens att tolka inom området.

Material: Eget material framtaget för kursen.

Innehåll:

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 13, 14, 27 och 28 april
18 och 19 maj
15 och 16 juni

Tid: 09.00-16.00

Antal timmar: 
Realia: 50
Språkhandledning: 30

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Juridik för tolkar 2024

Neurologiska och neuropsykiatriska diagnoser och utredningar

För grundutbildade, verksamma och auktoriserade tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen sjukvårdstolkning eller har erfarenhet av tolkning inom sjukvård.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens inom sjukvård.
Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom neurologiska och neuropsykiatriska diagnoser och utredningar öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material

Innehåll:

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 29 april
1, 6, 8, 13, 15, 20 och 22 maj

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 25
Språkhandledning: 15

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan:

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Neurologiska och neuropsykiatriska diagnoser och utredningar 2024

Sjukvård fördjupning – hjärt- och kärlsjukdomar

Kursen riktar sig till grundutbildade och/eller verksamma tolkar.

Innehåll:

Material: Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 27 och 29 maj
3, 5, 10, 12, 17 och 19 juni

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 25
Språkhandledning: 15

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan:

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Sjukvård fördjupning - hjärt- och kärlsjukdomar 2024

Hösten 2024

 

.

Organiserad brottslighet och gängkriminalitet

Auktoriserade, grundutbildade eller övriga tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.

Material: Eget material

Innehåll:

Lärare:

Datum: 12, 14, 19, 21, 27 och 28 augusti
2 och 4 september

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 25
Språkhandledning: 15

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Organiserad brottslighet och gängkriminalitet 2024

Språkhandledarutbildning

Förkunskapskrav och villkor

Kursen är riktad i första hand mot auktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom sammanhållen grundutbildning till kontakttolk.
Kursen är även tänkt för de tolkar som jobbat länge, har ett språk där auktorisation inte är möjligt eller har ett språk som sällan förekommer på grundutbildningen. Deltagare kan också bli aktuella om de har erfarenhet av pedagogiskt arbete/utbildning och arbetar som tolkar i ett mindre frekvent språk. Deltagare med mindre frekventa språk. Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Syfte

Tillgodose behovet av utbildade språkhandledare i samband med att nya utbildningsanordnare startar sin verksamhet. Det finns behov av språkhandledare i aktuella för grundutbildningen språk och även i små språk, mindre frekventa språk.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagare få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, ska kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov. Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen. Deltagaren får möjlighet att bli upptagen i registret över verksamma språkhandledare.

Material: Riktlinjer för kontakttolkutbildning MYH och Vägledning vid prov, utgiven av samordnarfunktionen på uppdrag av MYH.  Vägledande studieplaner Sammanhållen grundutbildning kontakttolk, Dnr MYH 2014/310. IKUGO-mallen. Bedömningsunderlag vid muntligt prov, utgiven av samordnarfunktionen. Den tvåpartiska tolken. Skaaden, Hanne. (2017). Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia. (2018) . Eget material, inspelningar för analys. Rollspel och terminologilistor som är aktuella på sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

 

Urval av sökande

Om antalet ansökningar överstiger antalet platser efter att ansökningsomgången stängt görs ett urval enligt följande:

  1. Verksamma tolkar med mindre frekventa- och sällsynta tolkspråk där det finns få eller inga språkhandledare
  2. Verksamma tolkar som har auktorisation samt genomgått hela grundutbildningen till kontakttolk
  3. Verksamma tolkar som genomgått grundutbildningen, delar av grundutbildningen till kontakttolk, eller motsvarande.

Reservlista upprättas om antalet ansökningar överstiger antalet platser. Deltagare meddelas om de blivit antagna eller ej och informeras om reservlistan.

Lärare: 

Undervisningsdagar: September

Tid: vardagar kvällstid ca 17-21 och helg ca 9-16

Antal timmar: 50 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Språkhandledarutbildning 2024

Kvinnosjukdomar och endokrina sjukdomar

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som vill få fördjupade kunskaper inom kvinnosjukdomar och endokrina sjukdomar och öka deras kompetens att tolka inom området.

Deltagaren bör ha genomgått kursen Sjukvårdstolkning eller ha erfarenhet av tolkning inom sjukvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens som sjukvårdstolk.

Material: 1177, Eget material framtaget för kursen.

Innehåll:

Gynekologiska, obstetriska sjukdomar och sjukdomar i kvinnobrösten – Underlivet, anatomi och fysiologi – Olika sjukdomar i underlivet

Förlossningsskador – Förlossningsdepression – Menstruationsbesvär – PMS och PMDS – Fertilitetsproblem – Ofrivillig barnlöshet

Orsaker, primära och sekundära – Utredning – Olika behandlingsmetoder

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 9, 11, 16, 18, 23, 25 och 30 september
2 oktober

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 25
Språkhandledning: 15

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom samt Microsoft Teams

Kursplan:

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Kvinnosjukdomar och endokrina sjukdomar 2024

Rättstolkning – fördjupning domstolstolkning

Auktoriserade, grundutbildade eller övriga tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.

Material:

Innehåll:

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 och 30 oktober
4 och 6 november

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 30
Språkhandledning: 20 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom samt Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Rättstolkning - fördjupning domstolstolkning 2024

Tolka svåra samtal

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolketik och tolkningsteknik.

Deltagare ska känna igen, kunna hantera och reflektera över olika situationer och lösningar för att självständigt och uthålligt genomföra tolkuppdrag.

Material: Eget material framtaget för kursen.

Innehåll: Svåra samtal inom vården – Tolkning inom psykiatrin – Tolkning för brottsoffer – Tolkning för barn – Tolkning för torterade personer – Sekundärt traumatiskt stressyndrom – Stresshantering för tolkar

Lärare: Olga Öhgren

Planerad undervisning: Oktober

Tid: 17:45-21:00

Antal studietimmar: 
Realia:  25 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan:

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Tolka svåra samtal 2024

Sinnesorganens anatomi och sjukdomar 

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll:

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 11, 13, 18, 20, 25 och 27 november
2 och 4 december

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 25
Språkhandledning: 15

Antal platser: 25

Pris: 400 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: 

Villkor för avanmälan läs här

Anmälan Sinnesorganens anatomi och sjukdomar 2024