Våren 2023

.

Samhälls- och Familjetolkning 

Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Riktar sig till grundutbildade, verksamma och auktoriserade tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen samhällstolkning för tolkar eller har erfarenhet av tolkning inom samhälls- och familjetolkning. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Samhällskunskap för tolkar, Tolklitteratur. Eget material framtaget för kursen.

Innehåll: Familjen och samhället – Socialförsäkringsbalken – Tolkning inom barnomsorgen – Familjerådgivning och samarbetssamtal – Vårdnads- och umgängesfrågor – Omhändertagande och tvångsvård – Tolkning inom socialtjänsten – Tolkning inom skolan – Försäkringskassan och arbetsförmedlingen – Tystnadsplikt och sekretess

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
9, 11, 16, 18, 23, 25 och 30 Januari
1, 6 och 8 februari 2023

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 30 timmar
Språkhandledning: 10 timmar (antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans via studieplattform och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Samhälls-och familjetolkning_2023

Förvaltningsrättsliga mål

Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Kursen riktar sig till grundutbildade, verksamma tolkar eller auktoriserade tolkar.
Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom förvaltningsrättsliga mål.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens som rättstolk.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom förvaltningsrättsliga mål och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll:
Språk, etik och bemötande inom rättsväsendet – Rättegångs principer – Juristdomare och lekmannadomare – Proceduren vid förvaltningsmål
Skillnader och likheter mot tvistemål och brottsmål – Anhängiggörande – Handläggning – Beslut
Olika typer av mål i Förvaltningsrätten – Olika lagstiftningar för olika mål – Laglighetsprövningsmål

Material: Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum:
13, 15, 20, 22 och 27 februari
1, 6, 8, 13, 15 mars

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 30 timmar
Språkhandledning: 10 timmar ( antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Förvaltningsrättsliga mål_2023

Bygg upp ditt ordförråd

Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Riktar sig till Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation.

Syftet är att genom kursen stärka verksamma tolkar i idiomatiska uttryck och ordförråd på svenska. Samt fördjupa sig i att tolka svordomar och slang.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Svårighet med att tolka svordomar och slang – Tolka idiomatiska uttryck – Återge ordspråk på vardaglig svenska

Lärare: Mike Kraidie

Planerad undervisning: 23, 25 feb
2, 4, 9, 23, 25, 30 mars

Tid: 17.45-21.00
09.00-12.00 på 25 feb, 4 och 25 mars

Antal timmar:  25 timmar

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom samt Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Bygg upp ditt ordförråd _2023

Kvinnosjukdomar och ofrivillig barnlöshet

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som vill få fördjupade kunskaper inom kvinnosjukdomar och barnlöshet och öka deras kompetens att tolka inom området.

Deltagaren bör ha genomgått kursen Sjukvårdstolkning eller ha erfarenhet av tolkning inom sjukvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens som sjukvårdstolk.

Material: 1177, Eget material framtaget för kursen.

Innehåll:

Gynekologiska, obstetriska sjukdomar och sjukdomar i kvinnobrösten – Underlivet, anatomi och fysiologi – Olika sjukdomar i underlivet

Förlossningsskador – Förlossningsdepression – Menstruationsbesvär – PMS och PMDS – Fertilitetsproblem – Ofrivillig barnlöshet

Orsaker, primära och sekundära – Utredning – Olika behandlingsmetoder

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
16, 20, 22, 27, 29 mars
3 april 2023

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 30 timmar
Språkhandledning: 10 timmar (antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom samt Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Kvinnosjukdomar och barnlöshet_2023

Migrationstolkning – fördjupning 2023

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom området.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation som tolk.
Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom migration och öka deras tolkkompetens att tolka inom området.

Material: Migrationskunskap för tolkar, Tolklitteratur. Eget material framtaget för kursen.

Innehåll: Migrationsverket och dess ansvarsområden – Utlänningslagen och LMA – Övriga lagar och förordningar nom migrationsområdet
Avvisning, utvisning och avviken – Vad gäller idag, nyheter och skillnader – Olika EU-direktiv – Vad gäller enligt Dublinförordningen
Massflyktsituationen idag – Kostnadsansvar och straffansvar

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
5, 12, 17, 19, 24 och 26 april 2023

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia:  20 timmar
Språkhandledning: 10 timmar (antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)
Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Migrationstolkning fördjupning_2023

HBTQI för tolkar

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom området. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom området och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Eget material samt material utgivet av RFSL och RFSU

Innehåll: Vad står HBTQI för? Värderingar och fördomar, Begrepp, Diskrimineringslagen, Organisationer, Tolkens roll och Terminologi och rollspelsövningar

Lärare: Olga Öhgren

Planerad undervisning: 2, 9, 16, 23, 30 mars 6 och 13 april 2023

Tid: 18.00-21.00

Antal timmar: 
Realia:  20 timmar
Språkhandledning: 14 studietimmar (antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan HBTQI för tolkar_2023 –

Anmälan HBTQI - för tolkar

Akutsjukvård och akutmedicin

För grundutbildade, verksamma och auktoriserade tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen sjukvårdstolkning eller har erfarenhet av tolkning inom sjukvård.
Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning.
Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens inom sjukvård.
Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom akutsjukvård och akutmedicin öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma utbildning. Eget material

Innehåll: Akut omhändertagande – Symtomatologi – Undersökning och diagnostik – A B C D E – A-HLR – Chock
Förgiftningar – Traumaskador – Kardiologiska tillstånd – Neurologiska tillstånd – Endokrina tillstånd – Infektiösa tillstånd
Respiratoriska tillstånd – Gastroenterologiska tillstånd – Akuta operationer – Akuta psykiatriska omhändertagande

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
Realia: 1, 3, 8, 10 maj
1 och 29 juni 2023

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 20 timmar
Språkhandledning: 10 timmar (antalet timmar kan komma att minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans – via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Akutsjukvård och akutmedicin_2023

Hösten 2023

 

.

Rättstolkning

Kursen riktar sig till grundutbildade och/eller verksamma tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom rättsväsendet och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll: Tolkens roll i domstolen – Tolkningsmetoder vid tolkning i domstol – Procedurer vid tvistemål/brottmål – Genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut – Brott och brottsbalken – Straffrätt – Rättsmedicin
Rättsintyg – Prima Vista-tolkning.

Material: Introduktion till straffrätten, Suzanne Wennberg, Norstedts Juridik.
Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 23 ( obs lördag ), 25 och 27 september

Tid: kl. 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 30 timmar
Språkhandledning: 10 timmar ( antalet timmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Utbildningsform: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Rättstolkning- fördjupning_2023

Militära termer och begrepp 

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar åt Migrationsverket. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom militära begrepp och öka deras kompetens att tolka inom området. Migrationsverket efterfrågar tolkar med speciella kunskaper inom militära begrepp i bland annat asylutredningar.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Termer och uttryck – Kommandoord – Förkortningar – Vapenslag – Ordergivning – Grader och gradbeteckningar – Att tolka på asylutredningar

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 2, 4, 9, 11, 16 och 18 oktober

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar: 
Realia: 20 timmar
Språkhandledning: 10 timmar

Antal platser: 25

Pris: 400 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Militära begrepp_2023

 

Anmälan Militära begrepp 2023

Tolketik och tolkningsteknik INSTÄLLD

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolketik och tolkningsteknik.

Deltagare ska känna igen, kunna hantera och reflektera över olika situationer och lösningar för att självständigt och uthålligt genomföra tolkuppdrag.

Material: Den tvåpartiska tolken, Hanne Skaaden 2017, God tolksed, eget material

Innehåll: God tolksed – Tolkning för barn inom psykiatrin, polisförhör och asylprocessen – Distanstolkning via skärm och telefon – Prima Vista- tolkning  – Anteckningsteknik – Tolkens arbetsmiljö och stresshantering – Arbete med case – etiska dilemman för tolken

Lärare:

Planerad undervisning:
Hösten 2023

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia:  25 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Tolketik och tolkningsteknik_2023

Anmälan Tolketik och tolkningsteknik

Tolka svåra samtal

För grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolketik och tolkningsteknik.

Deltagare ska känna igen, kunna hantera och reflektera över olika situationer och lösningar för att självständigt och uthålligt genomföra tolkuppdrag.

Material: Eget material framtaget för kursen.

Innehåll: Svåra samtal inom vården – Tolkning inom psykiatrin – Tolkning för brottsoffer – Tolkning för barn – Tolkning för torterade personer – Sekundärt traumatiskt stressyndrom – Stresshantering för tolkar

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
22, 27 och 29 nov
4, 6, 11, 13 och 18 dec

Tid: 17:45-21:00

Antal studietimmar: 
Realia:  25 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans – studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Tolka svåra samtal _2023

Anmälan Tolka svåra samtal

Psykiatri för tolkar

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom psykiatrin. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation samt som förberedande kurs inför auktorisationsprovet i sjukvård. Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom psykiatri/rättspsykiatri och öka deras kompetens att tolka inom området. Samt att deltagande tolkar ska få verktyg i att hantera den egna stressen efter krävande uppdrag.

Material: Boken Psykiatri 1 och 2 Ann-Marie Göransson Eget material och terminologilistor

Innehåll: Psykisk hälsa/ohälsa –  Akut och kronisk smärta – Sorg-kris-ångest -Depression Psykoser och neuroser – PTSD – Suicidriskbedömningar – Personlighetsstörningar – Neuropsykiatriska diagnoser – Olika behandlingsmetoder – Psykiatrisk tvångsvård/rättspsykiatrisk vård –  § 7 undersökning – Psykisk störning – Riskbedömningar – Att tolka till torterade personer – Stresshantering för tolkar.

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
23, 25 och 30 oktober
1, 6, 8, 13, 15 och 18 november

Tid: 17.45-21.00

Antal timmar:
Realia: 30 timmar
Språkhandledning: 10 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan Psykiatri för tolkar_2023

Anmälan Psykiatri för tolkar 2023

Språkhandledarutbildning

Förkunskapskrav och villkor

Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Kursen är riktad i första hand mot auktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom sammanhållen grundutbildning till kontakttolk.
Kursen är även tänkt för de tolkar som jobbat länge, har ett språk där auktorisation inte är möjligt eller har ett språk som sällan förekommer på grundutbildningen. Deltagare kan också bli aktuella om de har erfarenhet av pedagogiskt arbete/utbildning och arbetar som tolkar i ett mindre frekvent språk. Deltagare med mindre frekventa språk. Kursen är förnärvarande fulltecknad – Vid anmälan så ställs du på reservlista.

Syfte

Tillgodose behovet av utbildade språkhandledare i samband med att nya utbildningsanordnare startar sin verksamhet. Det finns behov av språkhandledare i aktuella för grundutbildningen språk och även i små språk, mindre frekventa språk.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagare få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, ska kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov. Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen. Deltagaren får möjlighet att bli upptagen i registret över verksamma språkhandledare.

Material: Riktlinjer för kontakttolkutbildning MYH och Vägledning vid prov, utgiven av samordnarfunktionen på uppdrag av MYH.  Vägledande studieplaner Sammanhållen grundutbildning kontakttolk, Dnr MYH 2014/310. IKUGO-mallen. Bedömningsunderlag vid muntligt prov, utgiven av samordnarfunktionen. Den tvåpartiska tolken. Skaaden, Hanne. (2017). Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia. (2018) . Eget material, inspelningar för analys. Rollspel och terminologilistor som är aktuella på sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

 

Urval av sökande

Om antalet ansökningar överstiger antalet platser efter att ansökningsomgången stängt görs ett urval enligt följande:

  1. Verksamma tolkar med mindre frekventa- och sällsynta tolkspråk där det finns få eller inga språkhandledare
  2. Verksamma tolkar som har auktorisation samt genomgått hela grundutbildningen till kontakttolk
  3. Verksamma tolkar som genomgått grundutbildningen, delar av grundutbildningen till kontakttolk, eller motsvarande.

Reservlista upprättas om antalet ansökningar överstiger antalet platser. Deltagare meddelas om de blivit antagna eller ej och informeras om reservlistan.

Lärare: Issam Said

Undervisningsdagar: höst 2023

Tid: vardagar kvällstid ca 17-21 och helg ca 9-16

Antal timmar: 50 timmar

Antal platser: 20

Pris: 400 kr

Plats: Distans via studieplattform Google Classroom och Microsoft Teams

Kursplan: Kursplan språkhandledarutbildning_2023

Anmälan Språkhandledarutbildning 2023