Tolka inom tandvård

 

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom tandvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tandvård och öka deras kompetens att tolka inom området.

 

Innehåll: Tändernas anatomi och fysiologi, munhålans anatomi och fysiologi, tändernas sjukdomar, munhålans sjukdomar, tändernas utveckling från fosterstadiet till tandframbrott, röntgen och andra undersökningsmetoder, olika tandersättningar, Försäkringskassans regler

Material: Eget material framtaget för kursen

 

Lärare: Peter Wiesler

Undervisningstillfällen: 31 augusti 2, 7, 14, 16 september

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 20 studietimmar

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan:

 

Anmälan Tandvård

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR – Distans

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper och förståelse för global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och öka kompetens att tolka inom området. Målet är att regioner/landsting som idag i högre utsträckning efterfrågar SRHR-tolkar ska kunna anlita tolkar efter genomgången kurs.

 

Material: Eget material, samt material utgivet av SRHR www.srhr.se

Innehåll: Vad innebär SRHR?, varför ska jag utbilda mig till SRHR-tolk?, ungdomars hälsa/familjeplanering/graviditet och förlossning/ aborter/sexuell identitet/sexuellt tvång och våld/våld i nära relationer samt sexuellt överförbara sjukdomar inklusive HIV/AIDS, Diskrimineringslagen/Äktenskapsbalken/Brottsbalken/Hälso- och sjukvårdslagen/Lag med förbud om könsstympning av kvinnor/Abortlagen/Smittskyddslagen/ Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, HBTQ, tolketik, terminologi

Lärare: Olga Öhgren

Planerad undervisningsdatum:  start september 

Tid: kl 17.45-21.00

Antal studietimmar:  25 studietimmar

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: Distans

Kursplan: Kursplan SRHR

Anmälan Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR

Tolkning inom psykiatri och rättspsykiatri – endast reservplatser

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar eller ämnar tolka inom psykiatrin. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation samt som förberedande kurs inför auktorisationsprovet i sjukvård. Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom psykiatri/rättspsykiatri och öka deras kompetens att tolka inom området. Samt att deltagande tolkar ska få verktyg i att hantera den egna stressen efter krävande uppdrag.

Material: Boken Psykiatri, Inger Andresson Höglund och Britt Hedman Ahlström, Bonniers. Eget material och terminologilistor

Innehåll: Psykisk hälsa/ohälsa, akut och kronisk smärta, sorg-kris-ångest, depression, psykoser och neuroser, PTSD, Suicidriskbedömningar, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, olika behandlingsmetoder, psykiatrisk tvångsvård/rättspsykiatrisk vård, § 7 undersökning, psykisk störning, riskbedömningar, att tolka till torterade personer, stresshantering för tolkar.

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 29 aug – 18 dec

Tid:

Antal studietimmar:
Realia: 40 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: KG Kursplan Tolkning inom psykiatri rättspsykiatri

Anmälan Tolkning inom psykiatri och rättspsykiatri

Rättstolkning – endast reservplatser

Kursen riktar sig till grundutbildade och/eller verksamma tolkar. Deltagaren bör ha genomgått kursen juridik för tolkar eller ha erfarenhet av tolkning inom rättsväsendet. Rekommenderas också till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning samt auktoriserade tolkar som vill genomgå prov i rättstolkning på Kammarkollegiet.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom rättsväsendet och öka deras kompetens att tolka inom området.

Innehåll: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder vid tolkning i domstol, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Material: Introduktion till straffrätten, Suzanne Wennberg, Norstedts Juridik. Juridik för tolkar, Tolklitteratur. Eget material.

Lärare: Peter Wiesler

Datum och tid: Lördagar 5, 12 och 19 september kl. 09.00-16.00
Onsdagar 9, 23 och 30 september samt 7 oktober  kl. 17.45-21.00 

Antal studietimmar:
Realia: 40 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar ( antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: KG Kursplan Rättstolkning_

 

Anmälan Rättstolkning

Militära termer och begrepp – avslutad

kontakta tolk.stockholm@abf.se om du vill stå på reservplats

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar som regelbundet tolkar åt Migrationsverket. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom militära begrepp och öka deras kompetens att tolka inom området. Migrationsverket efterfrågar tolkar med speciella kunskaper inom militära begrepp i bland annat asylutredningar.

Material: Eget material framtaget för kursen

Innehåll: Termer och uttryck, kommandoord,förkortningar, vapenslag, ordergivning, grader och gradbeteckningar, att tolka på asylutredningar

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning: 27 och 29 april  4, 6 och 11 maj

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 20 studietimmar
Språkhandledning: 5 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: Kursplan Militära begrepp

Tolka för barn – Avslutad
Kursen kommer att genomföras på distans via vår studieplattform.

Grundutbildade, verksamma eller auktoriserade tolkar. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa språk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning eller auktorisation.
Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolkning för barn och öka deras kompetens att tolka rättssäkert i olika sammanhang där barn behöver tolk.

Material: Eget material framtaget för kursen, Tolkade möten, Studentlitteratur, Klinisk barnpsykologi, Natur och kultur.

Innehåll: Metodik / situationsanpassad tolkning, speciella regler och lagar inom straffrätten som handlar om barn – Barnkonventionen, barn inom rättsliga sammanhang / förhörssituationer av barn och ungdomar / förhörsmetodik, barn i asylutredningar , barn inom sjukvård / psykiatri, tolkningsteknik och tolketik – förhållningssätt .

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning på distans: 13, 18, 20 och 25 maj 4 juni

Tid: 17.45-21.00

Antal studietimmar: 25

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: Kursplan Tolka för barn

Språkhandledarutbildning – anmälan stängd

Kontakta tolk.stockholm@abf.se om du är intresserad av att stå som reserv.

Förkunskapskrav och villkor

Kursen är riktad i första hand mot auktoriserade och utbildade tolkar som vill arbeta som språkhandledare inom sammanhållen grundutbildning till kontakttolk.
Kursen är även tänkt för de tolkar som jobbat länge, har ett språk där auktorisation inte är möjligt eller har ett språk som sällan förekommer på grundutbildningen. Deltagare kan också bli aktuella om de har erfarenhet av pedagogiskt arbete/utbildning och arbetar som tolkar i ett mindre frekvent språk. Deltagare med mindre frekventa språk

Syfte

Tillgodose behovet av utbildade språkhandledare i samband med att nya utbildningsanordnare startar sin verksamhet. Det finns behov av språkhandledare i aktuella för grundutbildningen språk och även i små språk, mindre frekventa språk.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagare få specialiserade kunskaper i undervisningsmetodik, ska kunna organisera terminologiarbete och övningar i form av rollspel samt bedöma olika prov. Distansmetodik och praktiska övningar med kursverktyg ingår i kursen. Deltagaren får möjlighet att bli upptagen i registret över verksamma språkhandledare.

Material: Riktlinjer för kontakttolkutbildning MYH och Vägledning vid prov, utgiven av samordnarfunktionen på uppdrag av MYH.  Vägledande studieplaner Sammanhållen grundutbildning kontakttolk, Dnr MYH 2014/310. IKUGO-mallen. Bedömningsunderlag vid muntligt prov, utgiven av samordnarfunktionen. Den tvåpartiska tolken. Skaaden, Hanne. (2017). Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia. (2018) . Eget material, inspelningar för analys. Rollspel och terminologilistor som är aktuella på sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

 

Urval av sökande

Om antalet ansökningar överstiger antalet platser efter att ansökningsomgången stängt görs ett urval enligt följande:

  1. Verksamma tolkar med mindre frekventa- och sällsynta tolkspråk där det finns få eller inga språkhandledare
  2. Verksamma tolkar som har auktorisation samt genomgått hela grundutbildningen till kontakttolk
  3. Verksamma tolkar som genomgått grundutbildningen, delar av grundutbildningen till kontakttolk, eller motsvarande.

Reservlista upprättas om antalet ansökningar överstiger antalet platser. Deltagare meddelas om de blivit antagna eller ej och informeras om reservlistan.

Lärare: Issam Said

 

Undervisningsdagar: Framflyttad start till hösten 2020

Tid: kl 10.00-16.00

Antal studietimmar: 50 studietimmar

Antal platser: 20

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: KG Kursplan Språkhandledarutbildning

Sjukvårdstolkning – Fördjupning – Anmälan stängd

För grundutbildade eller verksamma tolkar. Deltagaren bör genomgått kursen sjukvårdstolkning eller har erfarenhet av tolkning inom sjukvård. Rekommenderas till tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte har möjlighet att genomgå grundutbildning. Kursen är också lämplig för tolkar som önskar genomgå Kammarkollegiets auktorisation för specialkompetens inom sjukvård. Syftet är att genom kursen ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom sjukvård och öka deras kompetens att tolka inom området.

Material: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma utbildning. Eget material

Innehåll:
Hjärt- kärlsjukdomar: Hjärtats anatomi och fysiologi, kärlens anatomi och fysiologi,  de olika kroppsdelarnas / kroppsorganens samarbete,  olika typer av hjärt- kärlsjukdomar, åderförkalkning / hjärtinfarkt / tromboembolism / stroke / hjärtsvikt / högt blodtryck, diagnostik / prevention / behandling / riskfaktorer

Mag- tarmsjukdomar: Mag- tarmkanalens anatomi och fysiologi, körtlar som är delaktiga i mag- tarmkanalens funktion,  mag- tarmkanalens olika sjukdomar,  olika undersökningsmetoder när patienten söker för ”ont i magen”,  olika behandlingsmetoder

Nervsystemets sjukdomar: Centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, perifera nervsystemets anatomi och fysiologi, det somatiska och autonoma nervsystemet,  reflexer och smärta, olika typer av nervsystemets sjukdomar,  multipel skleros / parkinsons sjukdom / epilepsi / stroke / demens, diagnostik / prevention / behandling / riskfaktorer

Lärare: Peter Wiesler

Planerad undervisning:
Realia: 12, 17, 19, 24 och 26 februari  2, 11, 16, 18 och 23 mars

Tid: måndagar och onsdagar 17.45-21.00

Antal studietimmar: 
Realia: 40 studietimmar
Språkhandledning: 10 studietimmar (antalet studietimmar kan komma att  minskas beroende på antalet språkgrupper)

Antal platser: 25

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan: KG Sjukvårdstolkning -fördjupning