Oavsett vilken fråga du har, är du varmt välkommen att kontakta oss på Service & Bokning. Service & Bokning är ABF Stockholms servicefunktion, vi ansvarar för alla arrangemang, hyresgäster och upplevelser i ABF-huset.

Bokningsförfrågan

Kontaktpersoner

Liza Hallin, Enhetschef
liza.hallin@abf.se

Ida Lüpke, Bokningsansvarig
ida.lupke@abf.se

Policy för uthyrning

Lokaluthyrnings- och samverkanspolicy

Syfte

Denna policy ger riktlinjer för vilka organisationer/aktörer som ABF Stockholm hyr ut lokaler till. Samtidigt sätter den ramar för ABF Stockholms arrangemang i samverkan. Policyn ska vara vägledande för medarbetare inom organisationen samtidigt som den ger information om möjligheter och begränsningar till hyrestagare/samverkanspartners. Policyn ska tillämpas vidsynt, det vill säga, vid osäkerhet ska bedömare ”hellre fria än fälla”.

En öppen folkbildande mötesplats
ABF Stockholm arbetar i överenstämmelse med de värderingar som framhålls i ABF idéprogram och Förenta nationernas deklaration om de Mänskliga rättigheterna. Dessa betonar alla människors lika och okränkbara värde; varje människas rätt till ett rikt och värdefullt liv med möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar; jämställdhet mellan kvinnor och män, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det vill säga en grundläggande människo- och samhällssyn som förvaltas av folkrörelser med en demokratisk strävan att göra en annan värld möjlig.

ABF Stockholm ska vara en mötesplats för människor och grupper med olika bakgrund och erfarenheter, där man möts och lär av varandra. Förutom skillnad i kön, utbildning och ålder tillkommer erfarenheter från olika kulturer och socioekonomiska förhållanden. Folkbildningens dynamik finns i den respektfulla brytningen mellan olika perspektiv och åsikter.

I en tid då klassamhällets segregering driver fram ökade klyftor, individualisering och växande maktlöshet för stora grupper, ska ABF Stockholm vara en mötesplats som skapar känsla och framtidstro och samtidigt ger verktyg och kunskaper för att förändra egna och andras villkor. ABF Stockholm välkomnar mångfald. Tolerans och respekt för varandras olikheter är grundläggande inom verksamheten.

Begränsningar
ABF Stockholm är en självständig idéburen förening. För oss spelar våra värderingar en avgörande och aktiv roll. Det är därför ingen allmän rättighet att hyra eller genom samarbeten med ABF Stockholm nyttja våra lokaler. Våra lokaler är ett verktyg för våra medlemsorganisationer, grupper och deltagare att kunna utöva sina mänskliga fri- och rättigheter, däribland mötesfrihet och föreningsfrihet. Detta får dock aldrig ske på ett sådant sätt att det går ut över andras rättigheter. Våra lokaler får aldrig utgöra en möjlighet för ickedemokratiska grupper eller värderingar att växa och vinna mark.

ABF Stockholm ska därför inte samverka på något sätt med främlingsfientliga eller rasistiska organisationer/aktörer. Organisationer/aktörer som vill verka eller medverka i våra lokaler förväntas arbeta utifrån demokratiska värderingar samt respektera och ställa sig bakom grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Detta avser såväl arrangerande organisationer/aktörer som företrädare i föreläsningar, samtal och paneler av olika slag.

Våra lokaler ska uppmuntra till en öppen och tolerant diskussion där det kritiska tänkandet står i fokus. Däremot är våra lokaler inte till för att okritiskt lyfta och/eller marknadsföra uppenbart ovederhäftiga metoder eller perspektiv på människa och samhälle. Givetvis är inte heller organisationer som ensidigt stödjer totalitära och repressiva diktaturer, förespråkar våld som metod eller sammankomster som innefattar illegal verksamhet välkomna.

Till hyrestagare och samverkanspartners
Organisationer vars värderingar utifrån officiella policydokument, praktisk verksamhet eller uttalanden bedöms förenliga med ABF Stockholms grundläggande värderingar välkomnas att hyra lokal eller samverka med ABF Stockholm. Bemyndigad medarbetare inom ABF Stockholm kan neka uthyrning eller samverkan om en organisations värderingar bedöms oförenliga med ABF Stockholms grundläggande värderingar. Prövning sker ytterst av ABF Stockholms styrelse.

Om det framkommer information som strider mot ABF Stockholms värderingar efter bokning/planering, så har ABF Stockholm rätt att omedelbart häva hyresavtal/planering. Eventuella kostnader som då kan uppkomma åligger hyrestagaren/samverkande organisation.

Denna policy är antagen av ABF Stockholms styrelse 16 juni 2014. Policyn reviderades av ABF Stockholms styrelse 14 december 2015.